Nowelizacja KSH: tryb obiegowy dla uchwał, które powinny być podjęte na zwyczajnym zgromadzeniu.

Na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 poz. 2244) usunięto artykuł 231 § 4 kodeksu spółek handlowych. Regulacja ta stanowiła, iż „w sprawach, o których mowa w § 2 i § 3, pisemne głosowanie jest wyłączone”. Sprawy do których odwoływał się uchylony przepis to sprawy zarezerwowane dla zwyczajnego zebrania wspólników tj.:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 227 § 1, uchwały wspólników podejmowane są na zgromadzeniu wspólników. Paragraf 2 przywołanego artykułu stanowi, iż uchwały wspólników mogą być podjęte poza zgromadzeniem, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne (tzw. „tryb obiegowy”).

W realiach gospodarczych to „tryb obiegowy” stanowi podstawową formę podejmowania uchwał.

W ocenie ustawodawcy nie było praktycznego uzasadnienia dla wyłączenia z trybu obiegowego uchwał właściwych dla zwyczajnego zgromadzenia wspólników, co skutkowało usunięciem artykułu 231 § 4 kodeksu spółek handlowych.

W ocenie autora jest to zasadne, ponieważ znacząco upraszcza obrót prawny, a ponadto istnieje „wentyl bezpieczeństwa” w postaci konieczności uzyskania pisemnej zgody każdego ze wspólników na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.