Z dniem 13 lipca 2017 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zasadnicza zmianą, jaką wprowadza powyższa ustawa, jest rezygnacja przez ustawodawcę z możliwości zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie s-24 przy użyciu tzw. „zwykłego podpisu elektronicznego.

W uzasadnieniu projektu powyższej ustawy projektodawca wskazał, że choć wprowadzenie od 1 stycznia 2012 roku możliwość zawiązania spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tryb S-24) i zastosowaniu do podpisania umowy oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zwykłego podpisu elektronicznego okazało się sukcesem i doprowadziło do pobudzenia przedsiębiorczości i ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej w tej najbardziej popularnej spośród spółek handlowych formie organizacyjno-prawnej, a skala nadużyć była ograniczona, to jednak ustawodawca postanowił dać priorytet bezpieczeństwu obrotu i wyeliminować rozwiązania, które mogą prowadzić do takich nadużyć.

Z uwagi na powyższe od dnia 13 lipca 2017 r. będzie można założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie s-24 tylko przy użyciu w tym zakresie wyłącznie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (odpowiednik obecnego „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu”) oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Takie rozwiązanie będzie systemowo spójne z rozwiązaniami, jakie już obowiązują w odniesieniu do zawiązywania w systemie S-24 spółki jawnej i spółki komandytowej (por. art. 231 § 2 k.s.h. oraz art. 1061 § 2 k.s.h.), a także w odniesieniu do samej spółki z o.o. w przypadku dokonywania zmian w umowie oraz innych czynności dotyczących spółki zawiązanej w trybie S-24 (por. art. 2551 § 4 k.s.h. w zw. z art. 2401 § 2 k.s.h. czy art. 270 pkt 21 k.s.h.).

Powyższe zmiany nie powinny zasadniczo wpłynąć na popularność spółki z o.o. zakładanej w trybie s-24, bowiem obecnie dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest nieporównywalnie większa niż w momencie wprowadzania trybu S-24, a koszt uzyskania takiego podpisu nie jest znaczny. Znacznie bardziej rozpowszechniony jest też bezpłatny podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Tym samym zmiany wprowadzone przez ustawodawcę należy ocenić pozytywnie.