Nowe wysokości progów unijnych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro

Nowe wysokości progów unijnych

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe rozporządzenia określające wysokość progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro.

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478);
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

Zmianie uległy progi stosowania dyrektywy z kwoty 55 225 000 euro na kwotę 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych oraz z 135 000 euro na 144 000 lub z 209 000 euro na 221 000 euro w przypadki dostaw i usług.

Dla zamówień sektorowych progi uległy zmianie z kwoty 418 000 euro na kwotę 443 000 euro dla dostaw i usług, a dla robót budowlanych z kwoty 5 225 000 euro do kwoty 5 548 000 euro.

W zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wartości progowe uległy zmianie w następujący sposób w przypadku dostaw i usług z kwoty 418 000 euro do kwoty 443 000 euro oraz z 5 225 000 euro do kwoty 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Dla koncesji próg ustalono na poziomie 548 000 euro.

Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia ustalono na poziomie 4,3117.