Nowe przestępstwo – fałszowanie dokumentów faktur

fałszowanie dokumentów

W ramach postępującego uszczelnienie systemu podatkowego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowego czynu zabronionego fałszowania dokumentów faktur.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2017 r. osoba, która w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca dopuszcza się przedmiotowego czynu wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (1 mln zł), albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. W wypadku natomiast mniejszej wagi sprawca czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.