Nowe obowiązki dot. spółek nieruchomościowych

Spółki nieruchomościowe

Z dniem 1 stycznia weszły w życie przepisy dotyczące obowiązków spółek nieruchomościowych oraz ich wspólników.

Spółką nieruchomościową jest podmiot niebędący osobą fizyczną, który sporządza bilans i ma w swoich aktywach nieruchomości warte co najmniej 10 mln zł, przy czym nieruchomości te stanowią powyżej 50% aktywów. Warto wiedzieć, jakie nowe obowiązki ciążą na spółce, w przypadku gdy spełnia ona definicję spółki nieruchomościowej.

Zmianie bowiem uległ sposób poboru podatku. Dotychczas zagraniczny podmiot osiągający dochody ze sprzedaży udziałów w spółce nieruchomościowej położonej w Polsce był zobowiązany do zarejestrowania się na podatek dochodowy w Polsce i złożenia stosownej deklaracji. Według nowych zasad spółka nieruchomościowa, której udziały są przedmiotem zbycia, pełni funkcję płatnika obowiązanego do zapłaty zaliczki na podatek od dochodu zbywcy, jeżeli podmiotem zbywającym jest nierezydent (również osoba fizyczna) oraz przedmiotem transakcji są udziały dające co najmniej 5% udział w spółce nieruchomościowej. Wprowadzono również przepis przeciwdziałający sztucznemu dzieleniu transakcji – próg 5% będzie obejmował transakcje zbycia z 12 miesięcy. W przypadku braku informacji o kwocie transakcji zbycia zaliczkę na podatek ustala się w wysokości wartości rynkowej zbywanych udziałów. Jednocześnie zobowiązano podatnika do przekazania płatnikowi kwoty zaliczki na podatek w odpowiednim terminie.

Należy też zwrócić uwagę, że spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy posiadający udział w wysokości co najmniej 5% (pośrednio lub bezpośrednio), będący podatnikami, zobowiązani są także do przekazania Szefowi KAS w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – informacji odpowiednio o udziałowcach (w przypadku informacji przekazywanej przez spółki) lub o liczbie udziałów (w przypadku informacji przekazywanych przez udziałowców). Informacja ma być przekazywana na ostatni dzień roku podatkowego (obrotowego) spółki nieruchomościowej.

Spółki nieposiadające siedziby lub zarządu w Polsce, ale spełniające definicję spółki nieruchomościowej, zostały także zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Wykonuje on w imieniu spółki nieruchomościowej obowiązki płatnika i jest z nią solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe, które rozlicza w jej imieniu. Z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego są zwolnione podmioty będące rezydentami podatkowymi Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.