Nowa przesłanka odrzucenia oferty

odrzucenia oferty

W  dniu 28 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie  art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), który nadaje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp.

Zgodnie z nową treścią art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

W myśl zmiany wprowadzonej do treści art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp doprecyzowano, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegać będzie odrzuceniu także w przypadku, gdy realizacja rozwiązań w niej przyjętych powodowałaby naruszenie bezpieczeństwa podmiotów wskazanych
w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, sporządzonym przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wykaz, o którym mowa powyżej, zgodnie z treścią art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401), ma charakter niejawny. Zamawiający, na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 4 ww. ustawy, są informowani przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń, których są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi.

Analizując zasadność odrzucenia oferty wykonawcy w oparciu o nową podstawę prawną – zamawiający będzie zobowiązany wykazać, że: (1) realizacja rozwiązań przyjętych w ofercie powodowałaby naruszenie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej objętej wykazem, (2) naruszenie to ma związek z naruszeniem bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, (3) bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa nie można zagwarantować w inny sposób, niż przez odrzucenie oferty zawierającej rozwiązania prowadzące do naruszenia bezpieczeństwa podmiotów.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zmieniająca w art. 80 ustawę Prawo zamówień publicznych nie wprowadza przepisów przejściowych dotyczących zmienionego art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp, co oznacza, że przepis ten znajdzie zastosowanie także do niezakończonych postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 28 sierpnia 2018 r.

Źródło: uzp.gov.pl