Nowa dotacja z REACT-UE dla łódzkich przedsiębiorców

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu

Firmy poszkodowane w związku z pandemią mogą otrzymać bezzwrotnie do 300.000 zł. wsparcia.

Ogłoszona zastała dotacja bezzwrotna dla przedsiębiorstw z woj. łódzkiego poszkodowanych w wyniku pandemii.

Konkurs w ramach REACT-EU ogłoszono w celu odbudowania gospodarki, a także zapewnienia jej większej odporności na przyszłe kryzysy niezbędne jest udzielenie wsparcia podmiotom zatrudniającym do 250 pracowników, które odgrywają kluczową rolę w gospodarce województwa łódzkiego.

Konkurs przeznaczony jest dla MMŚP, czyli dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że o dotację mogą się ubiegać formy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza równowartości 50 mln EURO, zaś całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EURO.

Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na wsparcie podmiotów z sektora MŚP w zakresie inwestycji polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19 i zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys.

Interwencja będzie ukierunkowana na działania inwestycyjne, w tym związane z:

 • transformacją cyfrową oraz z
 • transformacją ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw).

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego.

Ponadto Wnioskodawca, musi posiadać co najmniej od 1 stycznia 2019 r. siedzibę lub oddział, bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. (Weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów we właściwych ze względu na formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy dokumentach rejestrowych. W odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do KRS – właściwym dokumentem rejestrowym będzie odpis z KRS, w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wpis do CEIDG.  W przypadku wnioskodawców niepodlegających wpisowi do KRS ani do CEIDG weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w innych właściwych ze względu na formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy dokumentach rejestrowych – jeżeli wnioskodawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa podlega obowiązkowi rejestracji w innym właściwym rejestrze, a w przypadku braku takiego obowiązku (rejestru) na podstawie zapisów we właściwych ze względu na formę organizacyjno-prawną wnioskodawcy dokumentach statutowych/ustrojowych.).

Dofinansowania – wysokość:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 24 444 142,62 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote 62/100).

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 85 %.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie została określona.

 

Termin składania wniosków i termin realizacji projektu dofinansowanego:

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 7 września 2022 r. godz. 8:00, a kończy 28 września 2022 r. godz. 16:00

 Konkurs jest obsługiwany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu informatycznego IP – specjalnego rozbudowanego i  interaktywnego formularza służącego do tworzenia wniosku w czasie rzeczywistym.

Doświadczenie pracy z szeregiem programów podobnych generator wniosków służący do składania aplikacji o fundusze uczy, że wniosek dużo lepiej będzie złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie w ostatnim dniu naboru i na pewno nie blisko końca naboru, ponieważ zwykle wtedy wniosek usiłuje złożyć duża liczba wnioskodawców, co często może skutkować przeciążeniem generatora i jego spowolnionym lub wadliwym działaniem (np. dochodzi do zawieszania się strony generatora, jak również do problemów) z wpisywaniem treści, funkcjonowaniem menu rozwijanych, wgrywaniem plików i zapisywaniem umieszczanych w nim treści). Tym bardziej zachęcić należy do na tyle szybkiego kontaktu z nami i do podjęcia decyzji o składaniu wniosku, by jego złożenie nie odbywało się „na ostatnią chwilę”.

Zapewniamy wsparcie w dziedzinie przygotowania wniosku i dokumentacji, co w przypadku konkursów prowadzonych przez COP w Łodzi wiąże się ze szczególnie szerokim spectrum formalności. Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Ważne jest doświadczenie i wiedza w zakresie przygotowania projektów, gdyż Wnioskodawcy, którego projekt nie został wybrany do dofinansowania, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, uzyskania liczby punktów niewystarczającej do objęcia dofinansowaniem, anulowania konkursu lub niezawarcia umowy o dofinansowanie nie przysługują żadne roszczenia wobec Województwa Łódzkiego ani IP.

Wprawdzie elektroniczny Generator Wniosków dedykowany dla tego konkursu najprawdopodobniej będzie aktywowany dopiero 7 września (gdyż jest to data początku naboru wniosków), jednak dysponujemy już wersję demo formularza wniosku w trybie off-line (udostępnioną wraz z ogłoszeniem o konkursie), co oznacza, że od dnia 1 VIII będziemy mogli zaoferować Państwu początek prac nad dokumentacją konkursową.

Do wniosku o dofinansowanie musi być załączony skan Oświadczenia wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30 września 2023 r. Na etapie realizacji projektu za zgodą IP RPO WŁ termin ten może zostać wydłużony (z uwzględnieniem końcowej daty kwalifikowalności wydatków w programie tj. 31 grudnia 2023 r.))

W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Wydatki i działania dofinansowane z dotacji

Należy raz jeszcze podkreślić, że start w konkursie wymaga precyzyjnego zaplanowania wydatków i ich celów. Pamiętać przy tym należy, o celu konkursu – wydatki muszą prowadzić do jego osiągnięcia. Celem działania jest odbudowa i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstw po kryzysie związanym z COVID-19.

Dofinansowanie można otrzymać na realizację określonych celów istnych dla przedsiębiorstwa. Generalnie cele te powinno się postrzegać w 2 perspektywach czasowych, które można określić jako:

 1. wnioski z przeszłości: pandemia – przyczyny spadków w przedsiębiorstwie:
  • bariery faktyczne, jak problemy z dostawami, obawy klientów, zachorowania pracowników), jak również
  • bariery prawne – przepisy zakazujące świadczenia określonych usług lub wykluczające możliwość znajdowania się w określonym czasie na określonym terenie (np. zakaz pracy stacjonarnej dla poszczególnych branż, wykluczający obecność pracowników, wykonawców, zleceniobiorców, podwykonawców w miejscu ich normalnego świadczenia obowiązków);
 2. wnioski na przyszłość – zmiany, które mają posłużyć Państwu na wypadek powstania podobnych przeszkód w bliskiej i w dalszej przyszłości (zarówno kolejne fale obecnej pandemii, jak i inne podobne zjawiska lub zdarzenia oraz ich długofalowe skutki popytowe, podażowe, demograficzne, finansowe)

Zasada generalna – zakwalifikowanie do konkursu:

Wsparcie przedsiębiorców (z sektora MŚP) negatywie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Pomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19 poprzez spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie na poziomie min. 15 %, jeśli spadek był większy, daje to dodatkowe punkty w konkursie)zgodnie z niżej przedstawioną zasadą: przez spadek przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych (zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych) ukierunkowane na trwałą odbudowę , jak również na zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy poprzez działania przyczyniające się do podniesienia jego konkurencyjności, przy czym pamiętać trzeba, że:

 1. Trwała odbudowa przedsiębiorstwa oznacza odbudowę pozycji rynkowej i jej wzmocnienie względem konkurencyjnych przedsiębiorstw.
 2. Zwiększenie odporności oznacza przystosowanie przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w sytuacji nałożenia przez organy administracji publicznej restrykcji w zakresie środków bezpieczeństwa lub ostrożności, w sytuacji zakłóceń rynkowych wpływających na przerwy w dostawach lub zmniejszenia popytu na oferowane produkty lub usługi wskutek nakładanych administracyjnie obostrzeń lub kryzysu gospodarczego.

Kryteria wyboru projektów dla Działania XIII.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

Istotne, by planując wydatki, które maja być finansowane z tej dotacji pamiętać, że w celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej – uwzględnienie tych elementów zwiększa znacząco szanse na pozyskanie dotacji w konkursie.

Ponadto, warto pamiętać, żeby przy planowaniu wydatków uwzględniać przy okazji zakupu technologii lub know-how takie ich wykorzystanie lub taki ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które udoskonalą je gdy chodzi potrzeby równości kobiet i mężczyzn oraz potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Bez spełnienia tych wymogów nie będzie możliwe otrzymanie dofinansowania.