Nie każdy projekt budowlany jest utworem podlegających ochronie na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Nie każdy projekt budowlany jest utworem podlegających ochronie na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Jak stanowi otwarty katalog tworów podlegających ochronie przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, utworem podlegającym stosownej ochronie na gruncie powyższej ustawy są m.in. utwory architektoniczne i architektoniczne urbanistyczne.  Powyższe wyróżnienie wskazuje, iż ochroną prawa autorskiego objęte są m.in. projekty budowlane tworów architektonicznych.

Pomimo, iż ustawodawca zaliczył kategorię projektów budowalnych do kategorii utworów podlegających ochronie na mocy prawa autorskiego, to należy wyraźnie podkreślić, iż nie każdy projekt budowlany będzie utworem w rozumienie powyżej ustawy.

Aby dany wytwór ludzkiego intelektu uznać za utwór musi on posiadać walor twórczy o indywidualnym charakterze.  Tego zindywidualizowanego elementu pozbawiony był projekt budowlanych hali stalowej który stanowił podstawę powstania sporu rozstrzygniętego w nieprawomocnym Wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 30 września 2020 r. sygn. akt. V GC 59/17.

Jak wynika ze stanowiska zaprezentowanego przez sąd orzekający w powyższej sprawie podobieństwa między porównywanymi projektami dwóch hal stalowych nie były wynikiem „skopiowania” jednego z projektów, lecz wynikały z wymagań i rozwiązań technicznych stosowanych w architekturze dla tak prostych i nieskomplikowanych obiektów, których zbliżone wymiary i przeznaczenie wymagały zastosowania tożsamych i uznawanych przez sztukę rozwiązań  technicznych i konstrukcyjnych.

Aby projekt takiego budynku mógł zostać określony mianem utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zdaniem sądu orzekającego powinien on zawierać innowacyjne rozwiązania techniczne. Poza przedmiotowym kryterium innowacyjności utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej musi być dostatecznie zindywidualizowany, gdyż ochronie nie podlega sam pomysł, styl czy samoistnie ujmowana forma dzieła.

W rezultacie nawet przy ustaleniu przez sąd orzekający dużego podobieństwa porównywanych projektów (od 80% do 95%) to źródłem tego podobieństwa nie były zindywidualizowane, innowacyjne rozwiązania architektoniczne, lecz normy budowalne które narzucają projektantom określone rozwiązania dla określonych potrzeb prostych obiektów budowlanych.