Ministerstwo Finansów zaprezentowało pakiet uproszczeń w podatku VAT (tzw. SLIM VAT)

VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało i przekazało do konsultacji publicznych projekt zmian – w zamierzeniu – upraszczających rozliczenie podatku VAT, a także system zwrotu tego podatku podróżnym (TAX FREE).

Wśród najważniejszych zmian uwzględnionych w pakiecie SLIM VAT można wymienić:

  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych (w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie nie dojdzie do zmian);
  • dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania dot. możliwości stosowania przeliczania waluty obcej na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym (spójne kursy walut);
  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegów – wyłącznie w celu ich odsprzedaży;
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 do 20 zł;
  • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus – podatnik będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej in minus, ale pod warunkiem, że posiada dokumentację w zakresie uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania, zgodnych z tą fakturą;
  • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę.

Znacząca część pakietu SLIM VAT ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.