Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy z 6.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne MF planuje szereg zmian do przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) w państwach stosującej preferencyjne reżimy opodatkowania.

Podstawowe planowane zmiany są następujące:

–  wprowadzenie efektywnej (w miejsce nominalnej) stawki podatku jako kryterium statusu CFC – w konsekwencji spółka posiadająca siedzibę w kraju o wysokim opodatkowaniu i jednocześnie korzystająca z odliczeń czy zwrotów podatków będzie mogła zostać zakwalifikowana jako CFC;

– wprowadzenie nowego katalogu dochodów uznawanych za podlegające CFC – oprócz tzw. pasywnych dochodów z odsetek, dywidend czy wierzytelności decydujące mają być dochody osiągane przez spółkę zagraniczną z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma oraz z działalności ubezpieczeniowej lub bankowej;

– obowiązek uwzględniania w rejestrze CFC zagranicznej spółki również wówczas, gdy prowadzi ona rzeczywistą działalność gospodarczą w innym kraju UE/EOG;

– zmianę zakresu procentowego posiadanych udziałów, progu kwalifikowanych dochodów w stosunku do pozostałych dochodów, doliczenia do posiadania udziałów w podmiocie udziałów posiadanych w spółce przez inne podmioty powiązane.