Ministerstwo Finansów opublikowało projekt „Estońskiego CIT”

Estoński CIT

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 12 sierpnia projekt nowelizacji ustawy o CIT, mający na celu wprowadzenie w Polsce tzw. estońskiego CIT. Ministerstwo Finansów zamierza od 1 stycznia 2021 r. umożliwić podatnikom nowy model rozliczenia podatku w spółkach kapitałowych z preferencjami podatkowymi dla firm dokonujących inwestycji. W kieszeniach podatników ma zostać nawet ponad 5 miliardów złotych.

Projekt przewiduje dwa alternatywne warianty opodatkowania dochodu, z których może skorzystać podatnik. Pierwszy to ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, polegający co do zasady na uproszczeniu zasad opodatkowania i przesunięciu powstania obowiązku zapłaty podatku do momentu wypłaty zysku. Drugi wariant dotyczy utworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego, który umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych będzie skierowany do małych i średnich spółek kapitałowych, spełniających następujące kryteria:

  • przychody spółki nie przekraczają 50 mln zł w ciągu roku;
  • udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne;
  • spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach;
  • spółka zatrudnia co najmniej 3 pracowników z wyłączeniem udziałowców;
  • przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej;
  • spółka wykazuje nakłady inwestycyjne.

Jakie nakłady inwestycyjne będą uprawniać do niższego podatku?

Do nakładów inwestycyjnych będzie można zaliczać m.in. wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych, ale tylko zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

W celu skorzystania z preferencji podatkowych, podatnik opodatkowany ryczałtem będzie obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjny wysokości wyższej o:

  • 15%, jednak nie mniej niż 20 000 zł w okresie dwóch kolejnych następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
  • 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł w okresie czterech lat podatkowych.

Nowy model opodatkowania ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.