Łatwiejsze odzyskanie pieniędzy z omyłkowo wykonanego przelewu

odzyskanie pieniędzy

Już 11 sierpnia 2018 r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o usługach płatniczych mające na celu ułatwienie odzyskanie pieniędzy, które omyłkowo zostały przekazane na niewłaściwych rachunek bankowy.

Zgodnie z nowo dodanymi przepisami Klient banku bądź SKOK, który dokonana przelewu środków pieniężnych na błędny rachunek bankowy będzie mógł zgłosić ten fakt do swojego banku bądź SKOK, podmiot ten zaś będzie miał 3 dni na poinformowanie odbiorcy przelewu o:

  • wpłynięciu zgłoszenia błędnego przelewu,
  • możliwości anonimowego i bezpłatnego zwrotu środków pieniężnych na specjalnie utworzony w tym celu nieoprocentowany rachunek techniczny,
  • obowiązku podania danych odbiorcy przelewu, płatnikowi przelewu po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia błędnego przelewu – w przypadku braku zwrotu płatnikowi przez odbiorcę bezprawnie otrzymanych środków pieniężnych.

Jeżeli zaś bank bądź SKOK nie prowadzi rachunku płatniczego odbiorcy przelewu to w terminie 3 dni zobowiązany jest zwrócić się do banku/ SKOK odbiorcy przelewu o podjęcie działań jak wyżej.

Środki pieniężne z rachunku technicznego bank/SKOK przekazuje w ciągu jednego dnia roboczego na konto ich prawowitego właściciela.

Nowe przepisy mają ułatwić odzyskanie środków pieniężnych przekazanych w ramach omyłkowego przelewu na drodze sądowej. Dotychczas klienci którzy omyłkowo wykonali przelew na niewłaściwy numer rachunku bankowego wielokrotnie spotykali się z odmową otrzymania danych osobowych identyfikujących odbiorcę z uwagi na ochronę tajemnicy bankowej, po zmianie przepisów podanie danych odbiorcy błędnego przelewu będzie obowiązkiem banku.

Jednocześnie uzyskane przez płatnika dane odbiorcy przelewu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu dochodzeni zwrotu bezprawnie pozyskanych środków pieniężnych, ich wykorzystanie w innym celu stanowić będzie przestępstwo zagrożone karą grzywny do kwoty 30.000,00 złotych.

Chociaż nowe regulacje przewidują iż do informacji o błędnych przelewach zgłoszonych przez płatników przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zastosowanie znajdować będą przepisy dotychczasowe, to nowe przepisy nie ograniczają uprawnień klienta banku do ponownego zgłoszenia zdarzenia mającego miejsce przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, wówczas do takiego zgłoszenia zastosowanie będą miały nowe przepisy.