Kwoty wypłacone udziałowcom za usługi na rzecz spółki nie stanowią ukrytych zysków – spółka nie zapłaci od nich estońskiego CIT

cit

W niedawnej interpretacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził brak estońskiego CIT do zapłaty od kwot wypłaconych wspólnikom za wykonane przez nich usługi doradczo-konsultingowe. Wydana interpretacja podatkowa powinna się przyczynić do większej popularności estońskiego CIT, w którym biznes widzi szansę na formę opodatkowania sprzyjającą biznesowi.

Ukryty zysk

Przypomnijmy, że tzw. estoński CIT (tj. ryczałt od dochodów spółek – zgodnie z nomenklaturą ustawy o CIT) to nowa, alternatywna forma opodatkowania spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Wybór tej formy powoduje odsunięcie momentu zapłaty podatku do czasu faktycznej dystrybucji zysku do wspólników/udziałowców/akcjonariuszy. Innymi słowy spółka nie płaci podatku dochodowego od zysków pozostawionych w spółce, wykorzystywanych tytułem przykładu na inwestycje albo spłatę kredytu przez tę spółkę. Estoński CIT stanowi idealną formę opodatkowania dla przedsiębiorstw potrzebujących dużych środków na inwestycje w środki trwałe, towary, czy zwiększanie zatrudnienia, a także dla przedsiębiorstw generujących duży dochód, który nie jest przeznaczony w całości do wypłaty. Wyjątkiem od generalnej zasady braku opodatkowania są sytuacje, w których dochodzi do wypłaty ukrytych zysków – są to świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem choćby pośrednio jest udziałowiec, akcjonariusz lub podmiot powiązany (art. 28m ust. 3 ustawy o CIT). Może to dotyczyć między innymi pożyczki zaciągniętej od spółki przez wspólnika lub innej niż dywidenda formy dystrybucji zysku do wspólników (np. wypłacanie wspólnikom kwot za najem nieruchomości po cenach zawyżonych w stosunku do cen rynkowych – tak aby finalnie doszło do wypłaty zysku spółki w inny sposób niż wypłata dywidendy). Takie świadczenia podlegają opodatkowaniu według stawki 10% lub 20%, a podatek odprowadza spółka.

Usługi wspólników nie zawsze będą opodatkowane podatkiem estońskim

Interpretacja podatkowa dotyczyła spółki z o.o. która zawarła ze wspólnikami umowy zlecenia w ramach ich indywidualnych działalności gospodarczych. Wspólnicy świadczą na jej rzecz usługi szkoleniowe i doradcze, a umowa jest zawarta na czas określony. Otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie określone – jak zapewniała spółka – w wysokości rynkowej. Szczególnie istotny był fakt, że nabycie przez spółkę usług świadczonych przez wspólników jest niezbędne dla prowadzonej działalności gospodarczej i nie jest powiązane z sprawami wewnętrznymi spółki (nabycie usług podyktowane jest celami gospodarczymi spółki, nie wewnątrzkorporacyjnymi) – gdyby spółka nie nabyła usług od wspólników, musiałaby pozyskiwać innych specjalistów z rynku (biorąc pod uwagę szeroki wachlarz oferowanych świadczeń przez wspólników, spółka musiałaby zatrudnić/nawiązać współpracę z większą ilością specjalistów, co byłoby z jej punktu widzenia nieuzasadnione gospodarczo).

Kluczowe jest ustalenie rynkowych warunków transakcji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za najważniejszy fakt, iż – jak zapewniał wnioskodawca – wynagrodzenie na rzecz podmiotów powiązanych zostanie ustalone na warunkach rynkowych, a to, że spółka i wspólnicy są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT, nie będzie miało wpływu na warunki zawarcia tych transakcji. Ponadto, wypłacane wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, nie będzie służyło dokapitalizowaniu tych wspólników (wynagrodzenie jest należne za wykonane na rzecz Spółki usługi). W świetle powyższego Organ uznał, świadczenia nabywane przez spółkę od wspólników nie będą stanowić ukrytych zysków, o których mowa w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT, a w konsekwencji po stronie spółki nie powstanie – w związku z ich nabyciem – dochód podlegający opodatkowaniu ryczałtem, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy CIT według stawki 10% lub 20%.