Koszty najmu pojazdu zastępczego

Koszty najmu pojazdu zastępczego

Czy w ramach obowiązku minimalizacji szkody poszkodowany który nie skorzystał z oferty najmu pojazdu zastępczego oferowanego mu przez ubezpieczyciela jest uprawniony do zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego według stawek nie wyższych niż oferowane mu przez ubezpieczyciela, czy też przysługuje mu zwrot faktycznie poniesionych wydatków na najem pojazdu zastępczego?

Odpowiedzi na powyższe pytanie ma wkrótce udzielić Sąd Najwyższy do którego w marcu tego roku przedstawiono zagadnienie prawne dotyczące powyższe kwestii. Podstawę do przedstawienia zagadnienia prawnego stanowił stan faktyczny wedle którego poszkodowany najął samochód zastępczy wyżej klasy niż samochód który uległ uszkodzeniu w wypadku. Nadto odmówił on skorzystania z oferty najmu pojazdu zastępczego przedłożonej przez ubezpieczyciela.  Różnica w stawkach zaoferowanych przez ubezpieczyciela oraz stawkach po których poszkodowany najął samochód zastępczy wynosiła 110 zł netto za dobę. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w wysokości będącej różnicą między zaoferowaną przez ubezpieczyciela stawką a stawką rzeczywistą. W rezultacie sprawa została poddana rozstrzygnięciu przez sąd. Sąd I instancji uznał powództwo za zasadne nakazując wypłatę odszkodowania w wysokości stawek faktycznie poniesionych. Sąd II instancji powziął poważne wątpliwości oraz przedstawił SN powyższej zaprezentowane zagadnienie prawne jako budzące rozbieżności w orzecznictwie i praktyce zakładów ubezpieczeń.

Istotą zagadnienie jest ustalenie czy w ramach obowiązku minimalizacji szkody, poszkodowanemu który nie skorzystał z oferty najmu pojazdu ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oferującego mu bezpłatnie pojazd zastępczy według stawek niższych, od oferowanych przez wynajmującego przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków na najem pojazdu zastępczego.

W ocenie Sądu II instancji poszkodowany co do zasady ma prawo wyboru dowolnej wypożyczalni oferującej pojazdy zastępcze, o ile stawka najmu mieści się w kategoriach cen rynkowych występujących na rynku lokalnym. Sąd II instancji wskazał, że w przeciwieństwie do zakładów ubezpieczeń poszkodowany może kierować się różnymi kryteriami wyboru wypożyczalni oferującej pojazdy zastępcze, niekoniecznie ceną. Dla poszkodowanego istotna może być szybkość wykonania usługi oraz uproszczenie procesu.

W ocenie Sądu przedstawiającemu zagadnienie prawne – poszkodowanemu powinien przysługiwać zwrot faktycznie poniesionych wydatków na najem pojazdu zastępczego, o ile stawka zaakceptowana przez poszkodowanego mieściłaby się w ramach stawek występujących na danym rynku lokalnym, a odmowa skorzystania przez poszkodowanego z oferty ubezpieczyciela nie stanowiłaby nadużycia prawa.