Koncepcja architektoniczna jako tajemnica przedsiębiorstwa

Koncepcja architektoniczna

 Jedną z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Zastrzeżenie określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, może się odbyć tylko w wyjątkowych przypadkach, przy czym  wykonawca musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że dane informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Skuteczne zastrzeżenie określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie, albowiem w takim przypadku inni wykonawcy nie będą mogli zweryfikować w pełnym zakresie ofert złożonych przez konkurencyjne firmy.

W kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa Krajowa Izba Odwoławcza wypowiadała się już wielokrotnie. W dniu 10 kwietnia 2017 roku przed KIO rozpatrywany był kolejny przypadek zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotem postępowania było zaprojektowanie i wykonanie obiektu sportowo – rekreacyjnego. Jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa koncepcję architektoniczną. Koncepcja funkcjonalno – użytkowa stanowiła przy tym element podlegającym ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

Uwzględniając odwołanie i nakazując ujawnienie koncepcji architektonicznej Izba stwierdziła, iż koncepcja nie może mieć znaczenia poza tym postępowaniem, gdyż odnosi się do potrzeb konkretnego Zamawiającego, który
opracował własne, szczegółowe założenia, z którymi powinny być weryfikowane koncepcje pod kątem ich spełnienia. Oznacza to jednocześnie, iż dokument będzie weryfikowany pod kątem oceny zgodności oferty z siwz i kryterium oceny. W tym obszarze zatem należy poszukiwać intencji Wykonawcy, jakimi kierował się utajniając tą część oferty przed konkurencją w przetargu publicznym. Chronienie tych informacji oznacza jednocześnie utrudnienie innym wykonawcom weryfikacji czynności Zamawiającego i możliwości skutecznego wniesienia odwołania na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej. Co istotne, w przypadku wyboru jego oferty, informacje zawarte w koncepcji staną się powszechnie dostępne, a zatem stracą wartość, jakiej upatruje w nich wykonawca, który zastrzegł koncepcję jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, iż utrzymanie tych informacji w poufności ma znaczenie wyłącznie w tym postępowaniu i nie jest istotne dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku właściwym. Dlatego też, bezzasadne jest zastrzeżenie koncepcji architektonicznej jako tajemnicy przedsiębiorstwa (wyrok KIO z dnia 10 kwietnia 2017 r., KIO 600/17).

Jednocześnie Izba przypomniała, że termin na wniesienie odwołania od zaniechania czynności w postaci udostępnienia ofert, powinien być liczony od dnia otrzymania przez Odwołującego odpowiedzi od Zamawiającego, w przedmiocie odmowy udostępnienia zastrzeżonej części oferty.