Kolejny sukces Kancelarii w sprawie kredytu CHF !!!

Szanowni Państwo,

Pragniemy pochwalić się kolejnym sukcesem i pozytywnym rozwiązaniem sprawy dla Naszych Klientów w postępowaniu dotyczącym roszczeń z umowy kredytu indeksowanego do CHF.

W dniu 26 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa Naszych Klientów przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z/s w Warszawie (sygn. akt I C 1649/22), mocą którego Sąd I instancji:

  1. stwierdził nieważność umowy w całości;
  2. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 18.575,46 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 października 2022 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 11.739,23 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 października 2022 roku do dnia zapłaty;
  3. zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Podstawą do zasądzenia od pozwanego banku na rzecz naszych Klientów zwrotu kwot wpłacanych przez nich na przestrzeni lat był przyjęcie, iż sporna umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF jest umową nieważną. Skoro więc umowa kredytu okazała się nieważna, a nieważność wywiera skutek od początku trwania umowy, Kredytobiorcom należy się zwrot wszystkich świadczeń dokonywanych na rzecz banku – od daty zawarcia spornej umowy.

 

Wiemy jak wygrać z Bankiem !