Kolejny sukces Kancelarii w sprawie dot. CHF !!!

Szanowni Państwo,

Pragniemy pochwalić się kolejnym sukcesem i pozytywnym rozwiązaniem sporu dla Naszego Klienta w postępowaniu dotyczącym roszczeń z umowy kredytu indeksowanego do CHF.

W dniu 14 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa Naszego Klienta przeciwko mBank S.A. w Warszawie (sygn. akt II C 974/18), mocą którego Sąd I instancji:

  1. zasądził od banku na rzecz Klienta zwrotu kwotę 115.2363,94 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 18.803,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty;
  2. oddalił w pozostałym zakresie;
  3. sąd ustalił, iż nasz Klient wygrał sprawę w 89,60%.

Podstawą do zasądzenia od pozwanego banku na rzecz naszego Klienta zwrotu kwot wpłacanych przez niego na przestrzeni lat był przyjęcie, iż sporna umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF jest umową nieważną. Skoro więc umowa kredytu okazała się nieważna, a nieważność wywiera skutek od początku trwania umowy, Kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich świadczeń dokonywanych na rzecz banku – od daty zawarcia spornej umowy.

Sąd nie uwzględnił częściowo powództwa w zakresie odsetek za opóźnienie oraz składek na ubezpieczenie, jednak prawidłowość tego rozstrzygnięcia zostanie oceniona po otrzymaniu uzasadnienia wyroku na piśmie.

PLIK PDF:

154505000000603_II_C_974_18_20230214_id34698441_wyrok