KOLEJNY SUKCES KANCELARII W SPORZE Z BANKIEM DOTYCZĄCYM UMOWY O KREDYT W CHF !

W sprawie prowadzonej dla naszych Klientów przed Sądem Okręgowym Warszawie Sąd I instancji zasądził zwrot wszystkich wpłat wskazanych w pozwie, dokonanych przez powodów na rzecz pozwanego banku, stwierdzając iż podstawą do zapłaty jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego do CHF, zawartej przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego banku.

Jednocześnie Sąd I instancji zasądził od banku zwrot kosztów procesu za I instancję na rzecz powodów.

Wyrok jest potwierdzeniem stanowiska naszych Klientów, iż pozwany bank stosował w umowie kredytu denominowanego do CHF niedozwolone postanowienia umowne, po których usunięciu umowa nie może obowiązywać w dalszym ciągu. Ponieważ Kredytobiorcy dokonywali wpłat na rzecz banku przez cały okres obowiązywania spornej umowy kredytu, Sąd zasądził zwrot spłaconych rat i innych świadczeń na rzecz Kredytobiorców.