Kolejny rok bez podwyżek w spółkach.

podwyżki w spółkach

W ostatnich tygodniach w prasie (źródło: Rzeczpospolita z dnia 30.08.2021 r.) pojawiła się informacja o planowanych podwyżkach wynagrodzeń w państwowych i samorządowych spółkach, która wynikała z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 r. Według projektu wynagrodzenia członków zarządów zasiadających w spółkach podległych Skarbowi Państwa, ale także spółek komunalnych i samorządowych będą mogły być wyższe nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

W tej sprawie jednak po kilku dniach nastąpił zwrot. Rząd wycofał się z planowanych podwyżek a podstawa wymiaru, a co za tym idzie także wynagrodzenia mają w 2022 roku pozostać na dotychczasowym poziomie.

Należy wyjaśnić z czego wynika to, że wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach państwowych i samorządowych nie rosną od dobrych kilku lat.

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1907) zawiera w art. 1 ust. 3 pkt 11 definicję podstawy wymiaru. Przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

W art. 28 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej w 2018 roku przyjęto, że „podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.”.

Identyczną zasadą przyjęto również w art. 22 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej w 2019 roku, w art. 31 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej w 2020 r. a także w art. 15 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej w 2021 r.

W projekcie ustawy okołobudżetowej na 2022 r. przyjęto, że podstawę wymiaru będzie stanowiło przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r. (4.852,29 zł) wobec obecnej podstawy (4.403,78 zł)

Wobec osobistej decyzji Prezesa Rady Ministrów zanosi się na to, że również ustawa okołobudżetowa na 2022 roku zamrozi podwyżki organów zarządzających i nadzorczych państwowych i komunalnych spółek. (źródło: DoRzeczy.pl z dnia 02.09.2021 r.)