Budownictwo i nieruchomości

Sektor budownictwa i nieruchomości to podstawowa branża obsługiwana przez Kancelarię. Mamy szczególne doświadczenie przy obsłudze złożonych projektów budowy infrastruktury energetycznej i elektroenergetycznej.

Jako doradca byliśmy obecni na wszystkich najważniejszych inwestycjach w branży wytwarzania energii elektrycznej w ostatnich latach w kraju. Doradzamy Inwestorom, Generalnym Wykonawcom oraz Podwykonawcom.

Kancelaria ma również szerokie doświadczenie w zakresie komercjalizacji nieruchomości oraz zwiększania wartości nieruchomości w modelu brownfield i greenfield.

Doradzamy we wszelkich cywilno- i administracyjno-prawnych aspektach procesu inwestycyjnego i obrotu nieruchomościami. Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc we wszelkich postępowaniach i sporach, których przedmiotem są nieruchomości.

Zakres doradztwa:

  • Proces inwestycyjno budowlany. Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w procesie inwestycyjno-budowlanym.
  • Badanie due diligence nieruchomości. Badamy dla Klientów stan prawny nieruchomości przed rozpoczęciem inwestycji
  • Kontrakty budowlane. Sporządzamy umowy na realizację inwestycji w każdym zakresie dla Inwestorów, Generalnych Wykonawców oraz Podwykonawców.
  • Inwestycje brownfield i greenfield. Wspieramy Klientów w budowaniu wartości nieruchomości poprzez zmianę jej przeznaczenia w odpowiednim modelu.
  • Reprezentacja przed organami administracji publicznej. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej (m.in. w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych, pozwolenia na budowę etc).
  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Reprezentujemy klientów w sporach przed sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz przed sądami administracyjnymi (m.in. w sprawach skarg na rozstrzygnięcia administracyjne czy akty prawne uchwalane przez organy JST, jak i studium, mpzp).
  • Obrót nieruchomościami rolnymi. Doradzamy Klientom w zakresie obrotu nieruchomościami sklasyfikowanymi jako rolne. Doradzamy w zakresie podziałów i scalania nieruchomości rolnych, wywłaszczenia nieruchomości rolnych pod drogi publiczne.
  • Obsługujemy zamówienia publiczne w obszarze procesu inwestycyjnego. Doradzamy zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.
  • Wybór optymalnej formy prawnej. Doradzamy jak bezpiecznie zaplanować i przeprowadzić proces inwestycyjny w zakresie korporacynym. Tworzymy spółki zależne i celowe, na potrzeby minimalizacji ryzyka.

Doświadczenie:

Kancelaria była odpowiedzialna za obsługę kontraktów na realizację robót budowlanych na kilku elektrowniach i elektrociepłowniach w kraju, realizowanych zarówno jako generalny wykonawca, jako podwykonawca, jako konsorcjum.
W toku powyższych czynności Kancelaria nadzorowała ryzyka powstania solidarnej odpowiedzialności, limitowała ryzyka kar umownych.
Kancelaria była odpowiedzialna za przygotowania umowy inwestycyjnej zawartej pod prawem polskim z zagranicznym inwestorem, której przedmiotem była realizacja robót budowlanych poza UE.
Kancelaria powoływała spółki celowe, które były podmiotem odpowiedzialnym za operacyjną realizację kontraktów, celem minimalizacji ryzyk.
Kancelaria prowadziła procesy o wynagrodzenia za roboty dodatkowe.
Kancelaria reprezentowała czołową spółkę budowlaną w sporach o łącznej wartości ok 9 mln zł,
Kancelaria reprezentowała polski podmiot budowlany w sporze z niemieckim kontrahentem, spór dotyczył umowy poddanej prawu niemieckiemu, na łączną wartość powyżej 10 mln zł,
Kancelaria wpierała polski podmiot budowlany w negocjacjach umowy na roboty budowlane o wartości powyżej 50 mln zł.

Referencje:

Referencje ENWIND BIS Sp. z o.o.
Referencje TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia
Referencje TERMALL ENERGY Sp. z o.o.
Energomontaż – Północ Bełchatów sp. z o.o.
PPHU Elwat sp. j.
IZOPOL
Frame Factory sp. z o.o.
Frame House sp. z o.o.
Pabianicka 95 sp. z o.o. sp.k.