Kiedy udostępnić wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

podpis elektroniczny

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Jawność wyraża się m.in. w tym, że każdy ma prawo żądać od Zamawiającego udostępnienia dokumentów postępowania. W zależności od rodzaju dokumentów, są one udostępnianie w różnym czasie. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania,
z tym, że:

  • oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków.

Na gruncie powołanego przepisu powstają wątpliwości, kiedy udostępnić np. wyjaśnienia rażąco niskiej ceny składane przez Wykonawców.

Wyjaśnienia rażącej ceny – załącznik do protokołu postępowania

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 marca 2023 r., sygn. akt KIO 649/23 potwierdziła, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyjaśnienia wykonawcy dotyczące podejrzenia rażąco niskiej ceny złożonej oferty stanowią załącznik do protokołu postępowania, który jest udostępniany na wniosek wykonawcy po wyborze oferty najkorzystniejszej. Protokół postępowania jako odrębny dokument, tworzony przez zamawiającego jest podstawowym elementem dokumentacji postępowania, natomiast wszystkie istotne dla przebiegu postępowania dokumenty wytworzone przez zamawiającego czy otrzymane od wykonawców albo w związku z postępowaniem stanowią załączniki do protokołu.