Jest szansa na brak ukrytych zysków od pożyczki w estońskim CIT

Czy szkła kontaktowe podlegają refundacji przez pracodawcę?

Spis treści:

1. Czy każda pożyczka stanowi ukryty zysk w estońskim CIT?

2. Czy jest możliwość zwolnienia pożyczki w estońskim CIT od podatku?

 

Nie ma prawnych ograniczeń dotyczących możliwości udzielania pożyczki przez spółkę, która wybrała estoński CIT, sporne pozostają jednak konsekwencję podatkowe dotyczące takiej pożyczki. Część sądów administracyjnych opowiada się za brakiem opodatkowania podatkiem od ukrytych zysków pożyczek wypłaconych przez spółki, które wybrały estoński CIT na rzecz podmiotów powiązanych – o ile wypłata pożyczki nie jest formą dystrybucji zysków, a pożyczka jest uzasadniona gospodarczo.

Czy każda pożyczka stanowi ukryty zysk w estońskim CIT?

W myśl przepisów ustawy o CIT ukryte zyski to świadczenia wykonane w związku z prawem do udziału w zysku inne niż podzielony zysk, których beneficjentem jest udziałowiec (akcjonariusz, wspólnik) lub podmiot powiązany. W przepisach wymieniono także przykładowy katalog świadczeń, które mogą stanowić ukryte zyski wskazując m.in. na kwotę pożyczki udzielonej przez spółkę udziałowcowi (akcjonariuszowi, wspólnikowi) lub podmiotom powiązanym. Co do zasady więc udzielenie przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT pożyczki podmiotowi powiązanemu – np. spółce zależnej lub udziałowcowi wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od ukrytych zysków (od wartości udzielonej pożyczki!) według stawki 10% lub 20% w zależności od tego czy mamy do czynienia z małym podatnikiem.

Czy jest możliwość zwolnienia pożyczki w estońskim CIT od podatku?

Sądy administracyjne nie wypracowały jednolitego poglądu na kwestię podatku od ukrytych zysków w relacji do pożyczki udzielonej na rzecz podmiotów powiązanych. W wydawanych interpretacjach podatkowych organ przyjmuje, że skoro pożyczki zostały wymienione w przykładowym katalogu świadczeń mogących stanowić ukryte zyski to automatycznie każda taka pożyczka będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku. Potwierdzały to są administracyjne – np. WSA w Poznaniu w wyroku z 25 kwietnia 2024 r. (I SA/Po 122/24) i WSA w Łodzi z 26 stycznia 2023 r. (I SA/Łd 838/22).

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Przeciwko takiej interpretacji opowiedział się WSA w Gliwicach (wyrok z 12 maja 2023 r. sygn. akt I SA/Gl 93/23) wskazując, że dla oceny czy w istocie dane świadczenie stanowi ukryty zysk nie jest wystarczające odwołanie się do przykładowego katalogu, ale konieczna jest każdorazowa analiza czy w określonych okolicznościach świadczenie to ma związek z prawem do udziału w zysku, czy stanowi ono swego rodzaju substytut podziału zysku w formie wypłaty dywidendy. Wobec powyższego nie każda pożyczka udzielana przez podatnika estońskiego CIT udziałowcom lub podmiotom powiązanym stanowi ukryty zysk. Przeciwko takiej kwalifikacji mogą przemawiać w szczególności ustalone rynkowe warunki spłaty pożyczki czy sam cel udzielenia pożyczki i sposób faktycznego wykorzystania pożyczki.