Jaka podstawa wymiaru wynagrodzeń członków zarządu w 2019 roku ?

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2190) dla określania wynagrodzeń członków organów zarządzających i rad nadzorczych spółek do których ma zastosowanie ww. ustawa uzależnia je od wielkości zatrudnienia w spółce, rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych oraz sumy aktywów bilansu.

Powyższe wskaźniki mają przełożenie na wynagrodzenie członka zarządu jako – krotności podstawy wymiaru. Ustawa w art. 1 ust. 3 pkt 11 wprowadza definicję podstawy wymiaru, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Należy przypomnieć, że ustawa o zasadach kształtowania weszła w życie w dniu 9 września 2016 roku.

Stąd też pojawia się uzasadnione pytanie czy podstawa wymiaru została zamrożona na poziomie ustalonej w roku 2016 czy powinna być ustalana w każdym kolejnym roku odrębnie zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS podawanym w roku poprzednim.

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 w art. 22 stwierdza, że „ W roku 2019 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.”. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4403,78 zł. Jest zatem różnica w porównaniu do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2018 r.

Analogiczne zasady jak na 2019 r. obowiązywały w 2018 r.  – zgodnie ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 r.

Jednak to czy swoiste zamrożenie podstawy wymiaru będzie miało zastosowanie należy ustalić jak zostało ukształtowane wynagrodzenie członka zarządu w uchwale  a także w umowie o zarządzanie.

Bezpośrednie odwołanie w uchwale i umowie o zarządzanie do podstawy wymiaru określonej w ustawie będzie oznaczało zamrożenie podstawy wymiaru na poziomie z 2016 roku w przeciwnym razie podstawa wymiaru winna być ustalana w każdym roku odrębnie.