JAK POPRAWNIE PRZEPROWADZIĆ ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI Z O.O. W ORGANIZACJI

Umowa

Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji była dotychczas kwestią sporną.

Z jednej strony ze względu na treść art. 11 § 2 k.s.h przyjmowano, że postanowienia umowy spółki mają w spółce z o. o. w organizacji zastosowanie odpowiednie. Zatem zgodnie z art. 255 § 1 k.s.h. zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga uchwały wspólników
i wpisu do rejestru.

Z drugiej Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 2 lutego 2009 r. (sygn. akt II CSK 489/08) wskazał, iż zmiana umowy spółki z o.o. „w organizacji” jest możliwa jedynie poprzez zmianę umowy spółki, która podjęta będzie jednomyślnie w formie aktu notarialnego.

Przepis art. 161 § 4 k.s.h. wprowadzony ustawą o zmianie ustawy z dnia 9.11.2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 2244) ostatecznie rozwiał te wątpliwości a omawiana regulacja jest oparta na rozwiązaniu wskazanym w wyżej powołanym postanowieniu Sądu Najwyższego.

Konieczność zachowania umownego trybu zmiany umowy spółki została uzasadniona przez ustawodawcę tym, że zmiana umowy spółki w organizacji może wpłynąć w istotny sposób na pozycję wspólnika w spółce, może ona dotyczyć m.in. jego udziału w kapitale zakładowym, udziale w zyskach i innych prawach majątkowych, może też zmienić cel, jaki wspólnicy zobowiązali się realizować, zawierając umowę spółki.

Względy te przesądzają o tym, że zmiana umowy spółki przed rejestracją wymaga jednomyślności wszystkich wspólników, a zatem powinna być dokonana według ogólnych reguł Kodeksu cywilnego przewidzianych dla zmiany umowy. Proponowany przepis ma charakter szczególny, wyłączając w regulowanym zakresie stosowanie art. 255 § 1 w zw. z art. 11 § 2 k.s.h. czyli konieczność podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki i jej wpisu do rejestru.

Wskazana regulacja nie znajduje zastosowania do spółki zawiązywanej przy użyciu wzorca umowy
(art. 1571 k.s.h.)