I ich ochrona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawca w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, może zastrzec, iż pewne treści zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, a tym samym nie podlegającą ujawnieniu. Warunkiem braku możliwości udostępnienia informacji jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym niedopuszczalne jest zastrzeżenie treści obejmującej nazwę i adres wykonawcy, informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Na gruncie PZP zastosowanie znajduje definicja tajemnicy przedsiębiorstwa określona w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z przedmiotowym artykułem tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawniane do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe czy organizacyjne przedsiębiorstwa posiadającą wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

Ciężar dowodu wykazania, iż zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który dokonuje zastrzeżenia. Zastrzeżenie to podlega ocenie przez zamawiającego pod względem skuteczności. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest wykazać, iż wobec tych informacji podjął działania zmierzające do zachowania ich poufnego charakteru oraz sam fakt, iż takie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

W przypadku nieskuteczności zastrzeżenia, w sytuacji gdy dane informacje ze swej istotny nie są tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiający zobowiązany jest ujawnić zastrzeżone dane. Jednocześnie z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia dane stanowiące podstawę do dopuszczenia Wykonawcy do udziału w postępowaniu powinny w ocenie KIO być w pełni jawne niezależnie od czynionych przez Wykonawców zastrzeżeń.

Zasadą jawności objęte powinny być także informacje które w toku postępowania podlegają ocenie w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodności oferowanego świadczenia z wymaganiami zamawiającego czy też ocenie w kryteriach oceny ofert.

W rezultacie to na Zamawiającym spoczywa obowiązek weryfikacji czy przedstawione przez Wykonawcę dane, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa podlegającą ochronie.  Zamawiający nie powinien jednak podchodzić bezkrytycznie do zastrzeżeń czynionych przez Wykonawcę lecz w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia badać czy zastrzeżone informacje zasługują na ochronę.