Granty na innowacje w żywieniu – konkurs w ramach Programu rządowego NUTRITECH

odzyskanie podatku od wiatraków

Konkurs ogłoszono w ramach Programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Przedsiębiorcy i naukowcy mogą uzyskać atrakcyjne granty m.in. na opracowanie nowoczesnych rozwiązań żywieniowych stanowiących podstawę zdrowej diety, a także istotnych w leczeniu i profilaktyce chorób, w tym chorób cywilizacyjnych.

Czas

Nabór wniosków Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie prowadzić w dniach 6 lipca – 30 września br., do godz. 16:00, wyłącznie w systemie LSI.

Wnioski składane są za pomocą LSI (Generatora Wniosków) – specjalnego rozbudowanego i  interaktywnego formularza służącego do tworzenia wniosku w czasie rzeczywistym.

Doświadczenie pracy z szeregiem programów podobnych generator wniosków służący do składania aplikacji o fundusze uczy, że wniosek dużo lepiej będzie złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie w ostatnim dniu naboru i na pewno nie blisko końca naboru, ponieważ zwykle wtedy wniosek usiłuje złożyć duża liczba wnioskodawców, co często może skutkować przeciążeniem generatora i jego spowolnionym lub wadliwym działaniem (np. dochodzi do zawieszania się strony generatora, jak również do problemów) z wpisywaniem treści, funkcjonowaniem menu rozwijanych, wgrywaniem plików i zapisywaniem umieszczanych w nim treści). Tym bardziej zachęcić należy do na tyle szybkiego kontaktu z nami i do podjęcia decyzji o składaniu wniosku, by jego złożenie nie odbywało się „na ostatnią chwilę”.

Maksymalny okres realizacji projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach tego programu wynosi 2 lata.

 

Cel

Głównym celem programu NUTRITECH jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030, co nastąpi dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Program wspiera produkty, technologie czy usługi, które opracują polscy przedsiębiorcy i naukowcy, w calu zwiększenia przewagi konkurencyjnej w tym segmencie rynku.

 

Tylko w ubiegłym roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski osiągnęła rekordowy poziom ponad 170 mld zł, odnotowując wzrost aż o 9% w porównaniu z rokiem 2020.

 

Wnioskodawcy

O dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, czyli działania obejmujące przygotowanie ich wyników do zastosowania w praktyce, mogą się starać przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych projektów zawiera się w przedziale 1-10 mln PLN.

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie to 100 mln PLN.

 

Wysokość dofinansowania, czyli udział procentowy grantu w całkowitych kosztach projektu zależy głównie od wielkości przedsiębiorstwa będącego Wnioskodawcą (im większa firma, tym mniejszy % dofinansowania ma ona szansę otrzymać, z drugiej jednak strony więksi przedsiębiorcy mają więcej możliwości rozwoju i często większe środki, co powoduje, że dofinansowanie docelowo ma szansę być atrakcyjne i dla większych i dla mniejszych firm.

Co istotne, przewidziana jest też premia za skuteczną współpracę w projekcie lub za szerokie rozpowszechnianie jego wyników: NCBR może zwiększyć intensywność pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (premia), gdy przedsiębiorstwa realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy albo szeroko rozpowszechniają wyniki projektu.

Podstawowe informacje o wysokości dofinansowania z podziałem na kategorie dofinansowanych działań i na typy (wielkość) form-wnioskodawców:

Na badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%
 • duże przedsiębiorstwa: 50%

Na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii za współpracę / rozpowszechnianie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
 • średnie przedsiębiorstwa: 75%
 • duże przedsiębiorstwa: 65%

Na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 45%
 • średnie przedsiębiorstwa: 35%
 • duże przedsiębiorstwa: 25%

Na eksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii za współpracę / rozpowszechnianie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%
 • średnie przedsiębiorstwa: 50%
 • duże przedsiębiorstwa: 40%

Na prace przedwdrożeniowe – de minimis:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 90%
 • średnie przedsiębiorstwa: 90%
 • duże przedsiębiorstwa: 90%

Prace przedwdrożeniowe, pomoc publiczna na pokrycie usług doradczych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: 50%
 • średnie przedsiębiorstwa: 50%
 • duże przedsiębiorstwa: nie dot.

Zakres prac w prjekcie

Program NUTRITECH zakłada wdrożenie opracowanych rozwiązań, takich jak produkty prozdrowotne, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące, które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób dietozależnych, a więc służą prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne. Druga grupa rozwiązań – w postaci diet spersonalizowanych, produktów prozdrowotnych, narzędzi wspomagających oraz usług – będzie skierowana do osób już zmagających się z takimi chorobami. Trzecim celem cząstkowym programu jest zainspirowanie rynku do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

W wyniku realizacji programu NUTRITECH polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa uzyskają wsparcie w rozwijaniu zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa w poniższych obszarach tematycznych:

T1. nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z  przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi).

T2. żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom.

T3. aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Każdy z powyższych obszarów został zdefiniowany przez 3 – 6 zagadnień, które mogą stać się przedmiotem realizowanych projektów.

Ze wszystkich obszarów tematycznych I konkursu NUTRITECH wykluczone są badania nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.