Granty na Eurogranty – szansa dla każdego na projekt na skalę europejską

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu

Oferujemy ekspresowe przygotowanie wniosku w konkursie krajowym, w którym można otrzymać środki na pełne sfinansowanie (100% dofinansowania) prac nad przygotowaniem do konkursu Komisji Europejskiej.

Działanie składa się z 2 etapów:

 • Najpierw my pozyskujemy dla Państwa finansowanie na opracowanie Eurograntu, czyli docelowej dużej (minimum pół miliona Euro) dotacji ze środków UE;
 • W drugim kroku z pozyskanych przez nas środków mogą Państwo kupić usługę opracowania wniosku o Eurogrant.

Program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej zwana: „PARP”) stworzono w Polsce, by zwiększyć szanse Przedsiębiorców z sektora Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw (dalej: „MŚP”) na wygraną w konkursie na dofinansowanie od Komisji Europejskiej (wsparcie roboczo, zbiorczo określane jako „Eurogrant”). Eurogranty to m.in. takie programy jak:

 • Kreatywna Europa,
 • LIFE,
 • Horyzont Europa,
 • EIC Accelerator,
 • Single Market Programme
 • oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską

Konkursy Komisji Europejskiej są najbardziej prestiżowe na świecie, jednak przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jest trudne i specjalizuje się w nich małą grupa firm doradczych, które zwykle mają bardzo duże obłożenie pracą. Pojedynczy wnioskodawca z sektora MŚP ma na wolnym rynku niewielką siłę przebicie z punktu widzenia takich firm. Jednak Grant na Eurogrant znacząco te szanse zwiększa.

Dzięki dofinansowaniu z PARP w ramach konkursu Granty na Eurogranty (dalej (GnE) otrzymają Państwo kwotę na pokrycie ogółu kosztów przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej (dalej: „KE”). Dzięki temu nie ryzykują Państwo wydatkowaniem własnych środków a zyskują Państwo szanse na otrzymanie dofinansowania z KE w prestiżowym konkursie, w którym konkuruje się z przedsiębiorstwami z całej Unii Europejskiej.

Dodatkowo, kwota, którą otrzymają Państwo z GnE na pokrycie kosztów opracowania wniosku do KE jest znacząco wyższa od kwot na wolnym rynku, co skłoni firmę doradczą do priorytetowego potraktowania Państwa Formy i opracowania dla niej możliwie najlepszego wniosku w możliwie najszybszym terminie.

Grant na Eurogrant – dofinansowanie – szczegóły tego na co można wydać środki z GnE:

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotują Państwo projekt
 • na sfinansowanie kosztów prac analitycznych prowadzących do opracowania projektu wraz z załącznikami, w tym zwłaszcza studium wykonalności, o ile będzie ono wymagane / wskazane;
 • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu, prowadzenia negocjacji, tłumaczenia w komunikacji z podmiotami zagranicznymi (w przypadku podmiotów zagranicznych, np. docelowych wykonawców);
 • na koszty podróży służbowych;
 • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym:
  1. koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także
  2. koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu;

Całkowity koszt projektu w ramach Grantu na Eurogranty, czyli sfinansowania przygotowania wniosku na konkurs ogólnoeuropejski do KE musi zamknąć się w kwocie 280 060 zł i taką maksymalną kwotę dofinansowania można otrzymać.

Zgodnie z prowadzonym przez nas na bieżąco rozeznaniem rynku jest to kwota powyżej kwot rynkowych (pobieranych przez firmy wyspecjalizowane w Eurograntach od MŚP niemających dofinansowania z GnE, co daje Państwu jako Wnioskodawcy uprzywilejowaną pozycję negocjacyjną co do terminu i zakresu usługi w ramach pracowania wniosku o Eurogrant.

Opisujemy tu także najważniejsze założenia docelowego konkursu europejskiego, w którym mogą się Państwo ubiegać o dofinansowanie w oparciu o usługę doradczą opłaconą z pozyskanych przez nas dla Państwa Grantów na Eurogranty:

Eurogrant – docelowy konkurs KE – przykładowe korzyści dla Państwa Firmy:

 • Rozwój i demonstracja technologii;
 • Koszty prac w zakresie badań i rozwoju (B+R);
 • Zakup towarów i usług;
 • Wynagrodzenia;
 • Koszty podróży;
 • Podwykonawstwo;
 • Amortyzacja środków trwałych;

Dwa modele finansowania – do wyboru:

 • Grant od 500 tys. do 2,5 mln EUR;
 • Blended finance: grant do 2,5 mln EURoraz finansowanie kapitałowe sięgające nawet 15 mln EUR;

Przykładowe(typowe, w oparciu o doświadczenie) kryteria oceny w EIC Accelerator:

 • wpływ projektu na Firmę Wnioskodawcy i na jej pozycję rynkową: np. wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy, optymalizacja modelu biznesowego, znaczenie dla rynku, inne przewidywane korzyści (widziane w kontekście kosztów);
 • zaspokojenie potrzeb grup docelowych;
 • jakość (doskonałość) projektu, m.in. innowacyjność, trafność zaproponowanego podejścia, interdyscyplinarność, zasadność zaplanowanych wydatków określonych w budżecie projektu;
 • gotowość do realizacji projektu przez Wnioskodawcę, w tym zwłaszcza: jakość i efektywność przyszłego wdrożenia, m.in. efektywność kosztowa, zasadność harmonogramu i budżetu w kontekście założonych celów, zasoby kadrowe;