FUNDUSZE UNIJNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – projekty środowiskowe

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju, a w niej następujące obszary:

 • wsparcie infrastruktury służącej produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

 

Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, a w nim następujące obszary:

 • adaptacja miast do zmian klimatu;
 • inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów;
 • inwestycje w zakresie małej retencji, w tym retencji naturalnej;
 • zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

 

 Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej, a w nim następujące obszary:

 • inwestycje w zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi;
 • inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej;
 • inwestycje w infrastrukturę do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • wspieranie wydajnego gospodarowania wodą.

 

Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej, a w nim następujące obszary:

 • inwestycje w zakresie selektywnego zbierania (w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem w tym także promowanie ponownego użycia), instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów;
 • zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych i weterynaryjnych (także w procesach termicznych);
 • inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne użycie;
 • inwestycje wspierające GOZ w przedsiębiorstwach.

 

Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia, a w nim następujące obszary:

 • działania służące zachowaniu lub odtworzeniu ekosystemów, siedlisk przyrodniczych, populacji gatunków (w tym m.in. ochrona czynna, ograniczanie ekspansji inwazyjnych gatunków obcych);
 • inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury;
 • tworzenie lub wsparcie centrów ochrony różnorodności biologicznej (np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ogrody tematyczne i edukacyjne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych), ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej;
 • inwentaryzacja przyrodnicza i krajobrazowa form ochrony przyrody (w tym obszarów chronionego krajobrazu) lub opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych województwa łódzkiego;
 • działania na rzecz remediacji terenów zanieczyszczonych lub rekultywacji terenów zdegradowanych (w tym składowisk odpadów);
 • usuwanie zagrożenia ze strony niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, np. likwidacja tzw. dzikich wysypisk odpadów;
 • inwestycje mające na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych, w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze.

 

Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, a w nim następujące obszary:

 • inwestycje z zakresu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego;
 • inwestycje dotyczące bezemisyjnego lub niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej z niezbędną infrastrukturą;
 • inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie miejskim;
 • inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego;
 • inwestycje dotyczące ogólnodostępnej infrastruktury paliw alternatywnych.

 

Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej, a w nim następujące obszary:

 • inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich lub lokalnych;
 • inwestycje dotyczące infrastruktury lub taboru kolejowego;
 • inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie;
 • wsparcie publicznego transportu pozamiejskiego.

 

Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich, a w nim następujące obszary:

 • inwestycje związane z tworzeniem wspólnej oferty turystycznej, sprzyjające budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa poprzez promowanie istniejących lub budowanie nowych marek turystycznych;
 • przedsięwzięcia związane z tworzeniem wspólnej oferty instytucji kultury i wypracowaniem mechanizmów współpracy sieciowej instytucji kultury, w tym przedsięwzięcia dotyczące rozwoju międzysektorowej współpracy w ramach zwiększania zaangażowania sektora prywatnego i pozarządowego w sektorze kultury, uzupełnione o wsparcie inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • inwestycje w infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną, w szczególności tworzącą piesze, rowerowe, konne lub wodne szlaki turystyczne;
 • inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji (GPR), w zakresie:

o części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

o przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji;

o zagospodarowania przestrzeni publicznej.

 

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online, a w nim następujące obszary:

 • wsparcie infrastruktury edukacji przedszkolnej;
 • wsparcie infrastruktury kształcenia zawodowego lub ustawicznego;
 • wsparcie infrastruktury edukacji ogólnej;
 • wsparcie edukacyjnej infrastruktury towarzyszącej.

 

Komentarze zamknięte.