FUNDUSZE UNIJNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – dla przedsiębiorców

System Zachęt Inwestycji

Mimo znaczących nakładów ponoszonych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego (w tym z wykorzystaniem funduszy unijnych), region nadal w skali UE jest regionem słabiej rozwiniętym nie osiągającym 75% poziomu rozwoju Unii, mierzonego PKB per capita (w parytecie siły nabywczej PPS). Zapewnienie wysokiego tempa rozwoju, koniecznego do osiągnięcia średniej unijnej, wymagać będzie dalszej transformacji gospodarczej i społecznej, uwzględniającej wyzwania stojące przed regionem i wykorzystującej jego potencjały, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów społecznych i środowiskowych.

Na lata 2021 – 2027 przygotowano następujące obszary, w których otrzymać będzie można dofinansowanie:

Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, a w niej następujące rodzaje obszary:

 • wsparcie publicznej infrastruktury badawczej lub aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych;
 • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (wsparcie infrastruktury lub badań przemysłowych5 lub prac rozwojowych z możliwością ich wdrożenia);
 • usługi badawcze z wdrożeniem dla przedsiębiorstw;
 • wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a strefą B+R;
 • wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych, a w niej następujące obszary:

 • przedsięwzięcia z zakresu e-usług publicznych, w tym e-administracji , e-zdrowia, polegające na rozwoju interoperacyjnych elektronicznych usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewniających powszechny, otwarty dostęp dla obywateli do usług;
 • przedsięwzięcia w zakresie cyfryzacji działalności instytucji publicznych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.);
 • przedsięwzięcia związane z digitalizacją zasobów publicznych będących w posiadaniu instytucji publicznych, w tym instytucji kultury i nauki;
 • przedsięwzięcia polegające na budowaniu, aktualizacji, poprawie jakości baz danych, w tym baz danych przestrzennych (geodezyjnych);
 • przedsięwzięcia z zakresu rozwoju cyberbezpieczeństwa, tj. wzmacniające bezpieczeństwo świadczenia e-usług lub systemów informatycznych o zasięgu regionalnym i lokalnym;
 • przedsięwzięcia w zakresie wsparcia inwestycji służących aktywizacji osób wykluczonych cyfrowo.

Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, a w nim następujące obszary:

 • dostosowanie terenu inwestycyjnego do potrzeb MŚP;
 • rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych);
 • wsparcie branż kluczowych w regionie;
 • wdrożenie innowacji, wyników prac B+R z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0;
 • wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne.

Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, a w nim następujące obszary:

 • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej;
 • inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • inwestycje w zakresie sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczych lub chłodniczych;
 • inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych;
 • inwestycje w zakresie nowo budowanych pasywnych budynków użyteczności publicznej.

Komentarze zamknięte.