Forma pełnomocnictwa do podpisania JEDZ-a

Forma pełnomocnictwa

Obowiązujące od dnia 18 kwietnia 2018 r. przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują
w postępowaniach o zamówienie publiczne o wartości powyżej progów unijnych do składania JEDZ wyłącznie
w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z obowiązkiem składania JEDZ-a w formie elektronicznej wątpliwości praktyczne wzbudzała kwestia formy pełnomocnictwa do podpisania JEDZ-a. Część Zamawiających uznawała, że w takim przypadku również pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co wynikać miało z art. 99 § 1 k.c. zgodnie, z którym pełnomocnictwo do czynności prawnej w zastrzeżonej formie musi zostać udzielone w takiej samej formie.

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych opublikowało odpowiedź Urzędu Zamówień Publicznych na pytanie dotyczące formy pełnomocnictwa do złożenia JEDZ (pismo z 6 sierpnia 2018 r., nr UZP/DP/O/026/500(9)18/RS). UZP wskazał, że „złożenie oświadczenia w postaci JEDZ nie ma zasadniczo charakteru czynności prawnej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (…) W związku z powyższym art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowiący, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie – nie znajdzie zastosowania do czynności złożenia JEDZ. Oznacza to zatem, że forma składania pełnomocnictwa nie uległa zmianie z dniem 18 kwietnia 2018 roku”.

Odpowiedź UZP oznacza, że pełnomocnictwo do składania JEDZ-a może zostać udzielone w formie pisemnej.