Fiskus domaga się więcej uprawnień

fiskus

Zgodnie z projektem zmian w Ordynacji podatkowej (w obecnej chwili projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych) do kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego ma zostać wprowadza tzw. prekluzja dowodowa, znana między innymi z postępowania cywilnego. Innymi słowy oznacza to, że podatnik będzie musiał jeszcze przed zakończeniem kontroli podatkowej przedłożyć wszelkie argumenty uzasadniające swoje stanowisko i nie będzie mógł się powołać na dodatkowe, niezłożone wcześniej dowody na późniejszym etapie.

Proponowana zmiana ma polegać na dodaniu przepisu określającego obowiązek strony postępowania do powołania wszelkich faktów i dowodów będących w jej posiadaniu na etapie kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej bez zbędnej zwłoki, nie później niż do dnia zakończenia kontroli. Zdaniem autorów projektu ma to umożliwić skrócenie procedur podatkowych i uniemożliwienie przewlekania procesów poprzez zgłaszanie wniosków dowodowych po terminie.

Jeżeli zmiany wejdą w życie, oznacza to zupełną zmianę zasad w relacjach podatnik-urząd skarbowy i znaczne osłabienie pozycji podatnika w czasie trwania kontroli. Zwraca uwagę to, że podatnik w czasie kontroli nie zawsze ma pewność jakie transakcje i z jakich przyczyn wzbudzają wątpliwości kontrolujących. Ograniczenie prawa do powoływania nowych faktów tylko do zakończenia czasu trwania kontroli znacznie komplikuje sytuację procesową podatnika i pozbawia go pełnych praw do obrony na etapie składania odwołania do organu drugiej instancji.  Z tych względów jeszcze ważniejsze niż dotychczas może być korzystanie z profesjonalnego pełnomocnika już na początkowym etapie weryfikacji rozliczenia przez urząd skarbowy.