Elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych dopiero od 2020 r.?

Elektronizacja zamówień

Elektronizacja zamówień publicznych to temat, który spędza sen z powiek zarówno Zamawiającym, jak
i Wykonawcom. Już od dnia 18 kwietnia 2018 roku, Wykonawcy mają obowiązek składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

                Pełna elektronizacja miała nastąpić w dniu 18 października 2018 roku, kiedy to komunikacja między zamawiającymi i wykonawcami będzie mogła się odbywać wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Wówczas, nie tylko JEDZ, ale również oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składane będą w formie elektronicznej.

                Elektronizacja wymaga wdrożenia wielu narzędzi umożliwiających spełnienie wymogów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. W tym celu Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje platformę e – zamówienia. Umowa na budowę platformy została podpisana dopiero w dniu 10 kwietnia 2018 r., a zatem znacznie później niż zakładano. W związku z powyższym, już obecnie wiadomo, że do dnia 18 października 2018 r. platforma nie powstanie.

                Dlatego też, UZP zapowiedział budowę tzw. Miniportalu. Jak zapowiedział UZP projektowane rozwiązanie będzie rozwiązaniem ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym, szczególnie przydatnym zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Oparte będzie na efektywnym wykorzystaniu narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.

                Jednocześnie Urząd zapowiedział zmiany legislacyjne, których celem jest wyłączenie zamówień poniżej progów unijnych z elektronizacji od dnia 18 października 2018 r. Dzięki projektowanym zmianom nastąpi przesunięcie w czasie elektronizacji zamówień w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej progów UE. Projektowane zmiany zakładają przesunięcie obowiązku wprowadzenia w tych postępowaniach komunikacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej do końca 2019 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane są Portale e-Usług.