E-DORĘCZENIA NAJPRAWDOPODOBNIEJ DOPIERO W 2024 ROKU

e-doręczenia

4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych.

Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na czym polegają e-doręczenia? Przypomnienie.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła w życie już 5 października 2021 r.

Nakłada ona na wskazane podmioty – w tym przedsiębiorców mających wpis w KRS, obowiązek założenia skrzynki z adresem do doręczeń elektronicznych co ma prowadzić do rezygnacji z tradycyjnej formy doręczania korespondencji, na korespondencję w formie elektronicznej.

Korespondencja wysłana drogą publicznej, rejestrowanej usługi doręczenia elektronicznego będzie miała moc dowodową równą z listem poleconym nadanym za potwierdzeniem odbioru.

E-Doręczenia umożliwią kontakt zarówno z podmiotami publicznym jak również, w ramach usługi dodatkowej, między podmiotami niepublicznymi.

Do kiedy należy założyć skrzynkę do e-doręczeń ?

Nowela ustawy o doręczeniach elektronicznych nie wskazuje jednoznacznie terminu powstania obowiązku dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

Termin ten ma nastąpić nie później niż do 01 stycznia 2024 r. Z co najmniej 90 dniowym wyprzedzeniem  wdrożenie zostanie poprzedzone komunikatem.

Od terminu wskazanego w komunikacie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS będą miały 30 dni na wywiązanie się z obowiązku posiadania skrzynki z adresem do doręczeń elektronicznych.

Do czego ma służyć e-skrzynka ?

Zmienione ustawą o doręczeniach elektronicznych przepisy innych ustaw przewidują wykorzystanie tego kanału komunikacji przez klientów instytucji finansowych w szczególności do złożenia reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dla rynku ubezpieczeniowego będzie to odpowiednio art. 3 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz art. 18 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kto i kiedy może założyć e-skrzynkę ?

Warto podkreślić iż każdy może bezpłatnie założyć taką skrzynkę, a zobowiązane do tego są jedynie wskazane w ustawie podmioty – wśród nich przedsiębiorcy wpisani do CEIDG i KRS.

Należy wskazać, że założenie e-skrzynki do doręczeń elektronicznych będzie dobrym rozwiązaniem gdyż w późniejszym czasie nietrudno będzie przeoczyć komunikat, o którym mowa w ustawie i tym samym zachować termin na założenie e-skrzynki do doręczeń.