Dzień układowy w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Dzień układowy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19( 1 ), która weszła w życia w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Intencją ustawodawcy była pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez umożliwienie im (jednokrotnego!) samodzielnego otwarcia odformalizowanego postępowania restrukturyzacyjnego (po spełnieniu określonych warunków), którego celem jest zawarcie układu z wierzycielami. Na zawarcie układu oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik ma 4 miesiące od dnia obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. W tym czasie, ogólnie mówiąc, postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem ulegają zawieszeniu, a wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej układem jest niedopuszczalne, a więc majątek dłużnika podlega ochronie.

W tym miejscu dochodzimy do pojęcia „dnia układowego” i jego znaczenia. Otóż dłużnik samodzielnie obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu, w którym to obwieszczeniu wskazuje dzień układowy. Dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Nadto według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu.

Co to oznacza? Otóż, co do zasady, jeżeli wierzytelność powstała przed dniem układowym, zostaje ona objęta układem i aż do momentu zakończenia postępowania układowego nie może być zaspokojona. W przypadku zatwierdzenia układu przez Sąd – układ będzie wykonywany. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub prawomocnego umorzenia postępowania i braku podjęcia przez dłużnika dalszych kroków prawnych, wierzytelności będą podlegały zaspokojeniu.

W lepszej sytuacji znajdą się wówczas więc wierzyciele, których wierzytelności powstały po dniu układowym, ponieważ ich wierzytelności nie są objęte układem i powinny być regulowane na bieżąco, czego wierzyciele mogą dochodzić we właściwym postępowaniu.