Dzień układowy w postępowaniu o zatwierdzeniu układu 2.0

zarzut potrącenia

Od 1 grudnia 2021 r. obowiązuje w polskim prawie restrukturyzacyjnym nowe postępowanie o zatwierdzenie układu. Ma ono dwie postaci, a jedna z nich, tzw. postępowanie o zatwierdzeniu układu 2.0., gwarantuje przedsiębiorcy niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością ochronę niemal tak silną, jak w postępowaniu sanacyjnym.

Które wierzytelności wchodzą do układu

Jak wyjaśnialiśmy w jednym ze wcześniejszych wpisów, układ jest swego rodzaju porozumieniem pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami, zawieranym w formie głosowania przez wierzycieli za przyjęciem układu, a następnie zatwierdzanym przez sąd restrukturyzacyjny.

O tym, które wierzytelności wchodzą do układu, decyduje moment otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Ponieważ w postępowaniu o zatwierdzeniu układu nie wydaje się tego rodzaju postanowienia, gdyż sąd nie otwiera postępowania, o wejściu wierzytelności do układu decyduje dzień układowy i data powstania wierzytelności.

Znaczenie dnia układowego

Dzień układowy jest niezmiernie istotną datą w toku postępowania. Dzień układowy determinuje, które wierzytelności wchodzą do układu, za odpowiednim stosowaniem art. 150 Prawa restrukturyzacyjnego.

Z przywołanego przepisu wynika, że układ obejmuje:

  1. wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (przed dniem układowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
  2. odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (od dnia układowego);
  3. wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu;
  4. wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (przed dniem układowym), jeżeli świadczenie jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (przed dniem układowym) i nie otrzymała świadczenia wzajemnego.

Według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu. Nadto, wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Nadto na ten dzień ustala się, jaka jest ogólna wysokość wierzytelności spornych i czy przekracza 15% ogółu wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Dzień układowy w postępowaniu o zatwierdzeniu układu 2.0

Dzień układowy ustala się na zasadach określonych w art. 211 Prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie z ust. 2 przywołanego przepisu, dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Powyższe może wskazywać na pewien rozdźwięk względem art. 211 ust. 2 a art. 226g Prawa restrukturyzacyjnego, gdzie drugi z przywołanych przepisów wskazuje na 4-miesięczną ochronę dłużnika od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, po którym to okresie skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa. Powstaje pytanie, czy ochrona dłużnika trwa faktycznie 4 miesiące (jak zdaje się wynikać z art. 226g Prawa restrukturyzacyjnego), skoro wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć nie później niż na 3 miesiące od dnia układowego?

Otóż nie ma w tym sprzeczności, gdyż korzystne skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dla dłużnika występują od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, nie zaś od dnia układowego. Wskazuje na to jednoznacznie treść art. 226d oraz 226e Prawa restrukturyzacyjnego. Przywołana regulacja nie pozostawia wątpliwości, iż ochrona przedsiębiorcy w finansowych tarapatach rozpoczyna się w dniu obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego.

Nadto, sam dzień układowy może zostać ustalony na dzień późniejszy niż dzień obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

Dzień układowy a dzień obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego – podsumowanie

Aby uporządkować znaczenie tych dwóch powyższych dat dla postępowania o zatwierdzenie układu 2.0 należy wskazać, iż dzień obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego inicjuje okres ochronny dla przedsiębiorcy, który zdecydował się na restrukturyzację, natomiast dzień układowy decyduje  przede wszystkim o tym, czy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości wierzytelności objęte są układem oraz jaką siłę ma głos wierzyciela. Zasygnalizowana w niniejszym artykule tematyka będzie z pewnością rozwijana w dalszych wpisach.