Prawo spadkowe dziedziczenie długów 2017 – podstawy

Spadek to nie tylko dobra majątkowe ale też niespłacone zobowiązania finansowe. Kto dziedziczy długi po zmarłym i w jaki sposób można ustrzec się dziedziczenia długów w 2017 roku?

Długi nabyte drogą spadku, w tym prawo spadkowe dziedziczenie długów 2017 (zobacz jak możemy Tobie pomóc), to tematy niezwykle bulwersujące, szczególnie tych, którzy nieświadomie przejęli długi po zmarłym bliskim. Osoby powołane do spadku mają sześć miesięcy, od dnia w którym dowiedziały się o tytule swego powołania którym z reguły jest dzień śmierci spadkodawcy, bądź dzień otwarcia testamentu – na przyjęcie bądź odrzucenie spadku. Niedopełnienie formalności, tj. nie złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie powoduje, że dziedziczymy „z urzędu”. Ostatnia nowelizacja kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego poprawia jednak sytuację nieświadomych zadłużenia spadkobierców.

Masa spadkowa a zobowiązania finansowe zmarłego

Spadek stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Są to więc nie tylko konkretne rzeczy, przedstawiające pewną wartość majątkową, a więc np. mieszkanie czy samochód, ale także pasywa stanowiące długi spadkodawcy np. niespłacone raty kredytowe czy rachunki za media.

dziedziczenie długów

Możliwość przyjęcia bądź odrzucenia spadku

Osoba powołana do spadku może go przyjąć bądź odrzucić. Nie ma znaczenia, czy dziedziczy po zmarłym, który wskazał ją w testamencie czy też według ustawowej kolejności dziedziczenia. W obu przypadkach ma sześć miesięcy na złożenie przed sądem bądź w kancelarii notarialnej odpowiedniego oświadczenia. Termin sześciomiesięczny rozpoczyna swój bieg od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku, co oznacza, iż w przypadku gdy spadkobiercy powołani do dziedziczenia w pierwszej kolejności odrzucą przypadający im spadek, termin dla spadkobierców wchodzących w ich miejsce rozpoczyna swój bieg od chwili w której dowiedzieli się oni o tytule swego powołania.

Prawo spadkowe dziedziczenie długów 2017 – w jakich sytuacjach odrzucić spadek?

Jeżeli spadkobiercy mają świadomość, że w skład masy spadkowej wchodzą głównie długi bądź tylko długi, powinni odrzucić spadek. Jeśli natomiast majątek zmarłego jest znaczny, a długi stanowią jego niewielką część, należy dokonać kalkulacji i rozważyć przyjęcie spadku. Spadek można przyjąć na dwa sposoby:

  1. Przyjęcie spadku wprost – oznacza, ze spadkobierca przyjmuje cały spadek, bez stawiania jakichkolwiek warunków. Tym samym zobowiązuje się do pokrycia wszelkich długów spadkodawcy z własnej kieszeni.
  2. Spadek z dobrodziejstwem inwentarza – spadkobierca dziedziczy spadek, ale jego odpowiedzialność za długi zmarłego ogranicza się do wartości otrzymanych aktywów.

Prawo spadkowe dziedziczenie długów 2017 – nieświadomi spadkobiercy

Osoby, które nie złożą w ustawowym terminie sześciu miesięcy oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, dziedziczą go z „urzędu”. Niegdyś było to dziedziczenie wprost. W październiku 2015 roku znowelizowano kodeks cywilny w zakresie prawa spadkowego, dzięki czemu osoby, które nie podejmą żadnych działań w powyższym terminie, dziedziczą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, ze spadkobierca odpowiada za długi spadkowe, jednak wyłącznie w granicach wartości otrzymanego majątku. Ten sposób dziedziczenia wiąże się z potrzebą sporządzenia wykazu inwentarza. W wykazie należy ujawnić przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Uwzględnić należy także długi spadkowe.

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza – zastrzeżenia

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza nie rozwiązuje wszystkich problemów spadkobiercy. Co prawda odpowiada on tylko za część długów, co nie oznacza, że w przypadku zwłoki z płatnością, komornik zajmie odziedziczony majątek. Równie dobrze może zająć prywatny samochód czy konto bankowe. Ponadto zasada ograniczonej odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. W tym przypadku wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenia wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.