Dotacje (bezzwrotne) do 900.000 PLN na ekspansję zagraniczną polskich firm sektora MŚP – nawet 85% kosztów internacjonalizacji może pokryć dotacja

Estoński CIT

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach działania 1.2Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000,00 zł. Maksymalnie Państwa firma może otrzymać 900 000 zł.

Konkurs trwa od 05.05.2022 do 29.06.2022.

Zdecydowanie zachęcamy do szybkiego kontaktu – potrzeby jest nam czas na spotkania z Państwem w celu:

– omawiania projektu,

– jego dopasowania do potrzeb konkursu tak, by miał możliwie największe szanse na dotację oraz

– czas przygotowania dokumentacji.

Wszystkie te działania są objęte naszą usługą, jednak zależnie od specyfiki Państwa przedsiębiorstwa, branży, lokalizacji i planów internacjonalizacji czas może być różny i dlatego dobrze jest poprosić o kontakt już teraz, żebyśmy mogli wszystko wspólnie ustalić i żeby nasza firma miała odpowiednio dużo czasu na przygotowanie dokumentacji dla Państwa.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać wyłącznie firmy:

 • spełniające kryteria MŚP, czyli mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy w (myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014) i
 • prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz
 • planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:
 1. projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
 2. koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w:

 1. diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 2. przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz
 3. aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Patrząc bardziej szczegółowo należy wskazać, że to, co na pewno będą Państwo mogli finansować z dotacji to następujące działania:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1)  w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej  – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis – do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych;

W sprawie szczegółów i możliwości uzyskania optymalnych warunków prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny – postaramy się wspólnie z Państwem wybrać rozwiązanie najlepsze w ramach tego, na co pozwalają, w pierwszej kolejności, regulacje prawne, jak również realia rynkowe i potrzeby specyficzne dla Państwa branży, firmy, klientów i obszaru działania.

Projekt powinien stanowić logiczną sekwencję działań przedstawioną we wniosku o dofinansowanie, zgodną z rekomendacjami zawartymi w modelu biznesowym, mieć odzwierciedlenie w kosztach i wskaźnikach projektu oraz być bezpośrednio związany z rozpoczęciem sprzedaży na wskazanych nowych rynkach zagranicznych.

Pomoc w ramach działania nie może być udzielona:

 1. na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami) – w razie wątpliwości w tej kwestii prosimy o konsultację telefoniczną z nami;
 2. na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w przypadku rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi/komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem – – w razie wątpliwości w tej sprawie także prosimy o konsultację telefoniczną z nami;

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia w MŚP nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Projekt dążyć będzie do zapewnienia przedsiębiorcom typu MŚP dostępu do usług doradczych oraz innych usług komplementarnych względem nich, prowadzących do wprowadzenia ich produktów na nowy rynek.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do tego, czy kwalifikują się Państwo do dotacji – zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy.

Często w toku rozmowy daje się rozwiać wstępne obawy czy sceptycyzm – chętnie pomożemy w interpretowaniu przepisów dotyczących konkursu oraz przygotujemy dla Państwa wniosek aplikacyjny zgodny z Regulaminem konkursu oraz z najlepszymi praktykami, jak również opracujemy i przekażemy Państwu niezbędną dokumentację (złączniki) do tego wniosku, co znacząco zwiększy Państwa szanse na dotację.