Dotacja od 10.000 do 300.000 PLN na podnoszenie standardów BHP oraz komfortu funkcjonowania w obrębie przedsiębiorstwa

System Zachęt Inwestycji

ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. (Konkurs Nr 2022.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Należy jednak pamiętać, że przygotowanie wniosku wymaga od nas czasu a dodatkowo też ścisłej (i wielokrotnej) komunikacji z osobą odpowiedzialną w Państwa firmie za kwestie BHP. Potrzebny będzie też czas na wybór wszystkiego, co chcą Państwo kupić w ramach projektu oraz na stworzenie jego spójnej koncepcji, takiej, która przekona grantodawcę (ZUS) do tego, że to właśnie Państwa projekt zasługuje na dofinansowanie. Z tego względu zdecydowanie zachęcamy do kontaktu z nami jeszcze w pierwszej połowie maja. W przypadku późniejszego kontaktu z Państwa strony i (W konsekwencji) późniejszego podpisania umowy nie wykluczamy współpracy i pomocy, jednak może to wpłynąć na jej koszt.

Ważne: Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wpłynie liczba wniosków, których realizacja nie wyczerpie w całości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach Konkursu, ZUS ogłosi II turę naboru wniosków w konkursie oraz poda nowy termin składania wniosków. Trzeba jednak zdecydowanie liczyć się z sytuacją, w której wszystkie środki zostaną wyczerpane w pierwszej rundzie i nie zakładać, że będą kolejne – doświadczenie konkursów z wcześniejszych lat uczy, że zainteresowanie dotacjami rośnie gwałtownie.

Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 PLN.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż maksymalna kwota dofinansowania

Projekt musi obejmować działania inwestycyjne, a dodatkowo może uwzględniać działania doradcze. Oznacza to, że nie przewiduje się dofinansowania projektów dotyczących tylko działań doradczych.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,

2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:

 • 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
 • 1 000,00 zł dla działań doradczych.

(kwoty dofinansowania są kwotami brutto w PLN)

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

 • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do Konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

1) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

2) nie zalega z opłacaniem podatków;

3) nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

4) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

5) nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Zapewniamy nie tylko wsparcie w przygotowaniu wniosku ale też w jego ewentualnych korektach i dostosowaniach (w zgodzie z zaleceniami dedykowanych ekspertów z ZUS) oraz obsługę ewentualnego odwołania od decyzji ZUS.

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego raz jeszcze podkreślając, że szybszy kontakt daje Państwu większe szanse nie tylko na terminowe złożenie wniosku w pierwszym (i – być może – jedynym) naborze ale też na otrzymanie dofinansowania (im więcej czasu na przygotowanie wniosku, tym więcej z tego czasu możemy przeznaczyć na jak najlepsze planowania projektu wspólnie z Państwem i na optymalne dopasowanie go do wymogów konkursu i do Państwa potrzeb). Wzrasta wreszcie szansa na pomyślne zdobycie dotacji na drodze odwołania od decyzji, gdyby w pierwszym podejściu z jakichś przyczyn ZUS jej nie przyznał, gdyż zgodnie z przepisami, jeżeli na jakimkolwiek etapie postępowania odwoławczego zostanie wyczerpana kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w roku budżetowym, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie, Komisja Odwoławcza pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia.

Czekamy zatem na odzew z Państwa strony oraz (co szczególnie ważne) – czekają na Państwa pieniądze z programu dotacyjnego ZUS, który opisaliśmy w tym artykule.