Dotacja dla firm z Województwa Podlaskiego. Przedsiębiorca może otrzymać nawet 8 000 000,00 PLN !

spółka jawna

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 10 000 000,00 PLN

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel konkursu to przede wszystkim wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym.

Terminy w których można składać wnioski – od dnia 30.05.2022 r. (od godz. 08:00) do dnia 30.06.2022 r. (do godz. 15:30).

Zdecydowanie zachęcamy do szybkiego kontaktu – potrzeby jest nam czas na spotkania z Państwem w celu:

– omawiania projektu,

– jego dopasowania do potrzeb konkursu tak, by miał możliwie największe szanse na dotację oraz

– czas przygotowania dokumentacji.

Wszystkie te działania są objęte naszą usługą, jednak zależnie od specyfiki Państwa przedsiębiorstwa, branży, lokalizacji i planów internacjonalizacji czas może być różny i dlatego dobrze jest poprosić o kontakt już teraz, żebyśmy mogli wszystko wspólnie ustalić i żeby nasza firma miała odpowiednio dużo czasu na przygotowanie dokumentacji dla Państwa.

Termin rozstrzygnięcia konkursu, czyli termin, w którym trafi do Państwa informacja o dotacji: to październik 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w terminie od 30.05.2022 r. do 30.06.2022 r. do godziny 15:30 (po upływie tego terminu funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Doświadczenie pracy z szeregiem programów podobnych generator wniosków służący do składania aplikacji o fundusze uczy, że wniosek dużo lepiej będzie złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem, nie w ostatnim dniu naboru i na pewno nie blisko końca naboru, ponieważ zwykle wtedy wniosek usiłuje złożyć duża liczba wnioskodawców, co często może skutkować przeciążeniem generatora i jego spowolnionym lub wadliwym działaniem (np. dochodzi do zawieszania się strony generatora, jak również do problemów) z wpisywaniem treści, funkcjonowaniem menu rozwijanych, wgrywaniem plików i zapisywaniem umieszczanych w nim treści). Tym bardziej zachęcić należy do na tyle szybkiego kontaktu z nami i do podjęcia decyzji o składaniu wniosku, by jego złożenie nie odbywało się „na ostatnią chwilę”.

Pamiętać też trzeba, że w danym konkursie istnieje jeszcze jeden, dodatkowy, wymóg dotyczący aplikowania o środki z dotacji: Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 5 lipca 2022 r.

Wnioskodawca – kto może się ubiegać od dotację?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

MŚP, czyli inaczej: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Cele dotacji, czyli na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu (priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług).

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania:

– innowacji produktowych,

– innowacji procesowych,

– innowacji marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym:

 • rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.

Kody działalności gospodarczej (zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności), których dotyczy projekt, muszą dotyczyć działalności produkcyjnej i być zgodne z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Za przedsiębiorstwo uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie w Działaniu 1.3 uznaje się:

 1. osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub
 2. podmiot wykonujący działalność gospodarczą zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców), a w przypadku podmiotów zagranicznych –
 3. przedsiębiorstwo zarejestrowane w stosownym rejestrze przedsiębiorców zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim UE.

W związku z powyższym, na moment złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przez okres jego weryfikacji/oceny pod kątem zgodności z kryteriami wyboru projektu, prowadzona działalność gospodarcza nie może zostać zawieszona.

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są: MŚP, czyli mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), tj.:

 1. mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i z rocznym obrotem lub całkowitym bilansem rocznym poniżej 2 milionów EUR;
 2. małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i z rocznym obrotem lub całkowitym bilansem rocznym poniżej 10 milionów EUR;
 3. średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i z rocznym obrotem poniżej 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Finanse – maksymalne kwoty i maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 000 000,00 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 100 000,00 PLN.

Maksymalna ani też minimalna wartość całego  projektu nie została określona

 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych objętych regionalną pomocą inwestycyjną[1]
  • . dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 1. dla średnich przedsiębiorstw – do 60%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis[2]
  • . dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 1. dla średnich przedsiębiorstw – do 60%wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 1. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:
  • . 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa
 1. 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami w dwóch jednakowych egzemplarzach w wersji papierowej w formacie A4 w zwartej formie, umożliwiającej jednocześnie swobodny dostęp do – 18 – dokumentów, niepowodujący ich zniszczenia w trakcie użytkowania. Zaleca się złożenie każdego egzemplarza w osobnym segregatorze z napisem odpowiednio „ORYGINAŁ” i „KOPIA”.

Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu musi być zgodny z wersją elektroniczną, oznacza to pełną zgodność sumy kontrolnej wersji elektronicznej, przesłanej za pomocą aplikacji GWA2014 z sumą kontrolną wydruku. W przypadku rozbieżnej sumy kontrolnej pomiędzy wersją elektroniczną, a papierową, za wiążącą uznaje się wersję elektroniczną złożoną za pomocą aplikacji GWA2014. W celu ujednolicenia, dopuszcza się jednokrotne wezwanie Wnioskodawcy do przedłożenia poprawnej wersji papierowej wniosku.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy wypełnić w języku polskim. W przypadku obligatoryjnych załączników będących dokumentami obcojęzycznymi, Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego. Natomiast jeżeli Wnioskodawca dołączy nieprzetłumaczony dokument, który jest nieobowiązkowym załącznikiem, może on nie być brany pod uwagę w trakcie oceny merytorycznej.

We wniosku o dofinansowanie projektu i biznesplanie nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

 

[1]Chodzi tu o  pomoc udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

[2] Także tu chodzi o  pomoc udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.