Doręczenia elektroniczne jednak jeszcze w tym roku.

Doręczenia elektroniczne

Od dnia 5 października 2021 roku wchodzi w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych (w dacie przygotowania artykułu ustawa przesuwająca termin wejście w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych z 01.07.2021 r. na 05.10.2021 r. została skierowana do podpisu Prezydenta RP) zgodnie, z którą spółki prawa handlowego będą zobowiązanie do posiadania i ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych oraz wyznaczenia administratora skrzynki do doręczeń.

Każda spółka wpisana do KRS po 5 lipca 2022 r. będzie podlegała obowiązkowi posiadania adresu do doręczeń elektronicznych a pozostałe spółki wpisane przed tą datą będą musiały dokonać zgłoszenia adresu do doręczeń elektronicznych do dnia 1 października 2022 r.

Podmiot publiczny począwszy od 5 lipca 2022 r. będzie doręczał korespondencję dla Spółki wymagającą potwierdzenia nadania i odbioru. Taka forma korespondencji zastąpi tradycyjny list polecony a doręczenie będzie skuteczne.

Adres do doręczeń elektronicznych zostanie automatycznie przypisany albo na podstawie wniosku (dla podmiotów zarejestrowanych w KRS przed 5.07.2022 r.) albo automatycznie (dla podmiotów zarejestrowanych w KRS po 5.07.2022 r. ).

Komunikacja elektroniczna będzie zastępować tradycyjną stopniowo i od 5 lipca 2022 r. obejmie organy administracji rządowej, organy władzy publicznej, ZUS, KRUS, NFZ natomiast sądy, trybunały, komorników, prokuraturę, organy ścigania i Służbę Więzienną dopiero od 1 października 2029 roku.