Dopuszczalne limity pomocy de minimis

limity pomoc deminimis

Spis treści:

1. Zmiany od 1 stycznia 2024 r.

2. Jakie są limity pomocy de minimis?

3. Gdzie sprawdzić wysokość przyznanej pomocy de minimis?

 

Pomoc de minimis stanowi istotny odsetek pomocy udzielanej przedsiębiorcom. W przeciwieństwie do pomocy o innych przeznaczeniach, nie ma ona narzuconego konkretnego celu, lecz została wyodrębniona na podstawie kwoty, którą może otrzymać jedno przedsiębiorstwo. Ze względu na ograniczoną kwotę wsparcia uznaje się, że pomoc de minimis ma na tyle nieznaczny wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi, że nie wymaga uprzedniej akceptacji przez Komisję.

Zmiany od 1 stycznia 2024 r.

W dniu 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie nr 2023/2831 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które wprowadziło wiele istotnych zmian dotyczących udzielania wsparcia w formie pomocy de minimis.

Jakie są limity pomocy de minimis?

Jedną z najważniejszych zmian jest podwyższenie pułapu pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy do 300 000 euro (z dotychczasowego 200 000 euro). Co istotne, rozporządzenie zmieniło sposób obliczania okresu trzyletniego, w którym kumuluje się wartość otrzymanej pomocy de minimis. W poprzednim stanie prawnym, przedsiębiorca występował z wnioskiem o przyznanie pomocy de minimis w konkretnym momencie, na przykład 1 lipca 2024 roku. i dokonywał sprawdzenia czy w okresie danego roku podatkowego i 2 poprzednich lat podatkowych poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymał on pomoc de minimis i jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Łączna wysokość pomocy w tym okresie wg. ogólnej zasady nie mogła przekroczyć kwoty 200 tys. EUR. Obecnie, tj. od 2024 roku okres minionych trzech 3 lat należy oceniać w sposób ciągły, uwzględniając okres od dnia przyznania pomocy, np. od zawarcia umowy o dofinansowania projektu.

Gdzie sprawdzić wysokość przyznanej pomocy de minimis?

Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości, dotyczące udzielonej pomocy de minimis, mogą sprawdzić wartość tej pomocy na stronie UOKIK, w systemie SUDOP. To ogólnie dostępny system, który zawiera sprawozdania
o udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis, pochodzące ze sprawozdań przesłanych przez podmioty udzielające pomocy.