Domy do 70 m² bez pozwolenia uchwalone w Sejmie.

Domy do 70 m

17 września 2021 roku sejm bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 1534).

Na podstawie nowego art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego (art. 1 pkt 2 noweli), nie  będzie wymagało pozwolenia na budowę, natomiast wymagać ma zgłoszenia, budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni  zabudowy  do  70  m²,  których  obszar oddziaływania  mieści  się  w  całości  na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Do budowy tej kategorii budynków mieszkalnych nie będzie się stosowało szeregu przepisów Prawa budowlanego. W szczególności organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie sprawdzał zgodności zgłoszenia z przepisami, w tym z przepisami techniczno-budowlanymi, wyłączona zostaje instytucja sprzeciwu organu, a inwestor nie będzie obowiązany ustanowić kierownika budowy, przyjmując na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową oraz za kompletność dokumentacji budowlanej.

Zdaniem projektodawców wprowadzenie możliwości zabudowy do 70 m2 bez pozwolenia na budowę wynika z konieczności zapewnienia prostych rozwiązań prawnych umożliwiających budowę domów jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.