Dane osobowe – szeroki zakres wg TS

szeroki zakres wg TS

Bardzo ciekawy wyrok zapadło przed TS w dniu 20.12.2017 r. w sprawie Nowak, C-434/16.

Zanim Trybunał zajął się przedmiotową kwestią, w sądownictwie irlandzkim powstało pytanie co do zakresu rozumienia pojęcia dane osobowe. Mianowicie,  irlandzki Sąd Najwyższy zadał Trybunałowi Sprawiedliwości pytanie, którego treść dotyczyła tego, czy art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46 należy interpretować w ten sposób, że pisemne odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu zawodowego i ewentualne naniesione przez egzaminatora komentarze odnoszące się do tych odpowiedzi stanowią dane osobowe w rozumieniu tego przepisu.

Zgodnie bowiem z art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46 zdefiniowano dane osobowe jako „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Zgodnie z tym przepisem „osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość”.

Rozpatrując powyższe zagadnienie TS doszedł do konkluzji, iż Reasumując przywołane powyżej przepisy muszą być interpretowane w ten sposób, że pisemne odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu zawodowego i ewentualne naniesione przez egzaminatora komentarze odnoszące się do tych odpowiedzi stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 2 lit. a) dyrektywy 95/46.