Ustawodawca zakłada dalsze zmiany przepisów podatkowych. Według założeń projektu ustawy z 6.7.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zmiany dotkną m. in. następujących obszarów.

Podwyższenie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych pozwalających na jednorazowe ujęcie wydatków na nabycie takich środków lub wartości w kosztach uzyskania przychodów z kwot 3500 zł do 5000 zł. Rozwiązanie to należy ocenić jako pozytywne, w szczególności w odniesieniu do kategorii mniejszych podmiotów. Celowym jest by ten instrument był dostępny dla jak najszerszego grona podatników.

Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego obciążającego podatników posiadających nieruchomości takie jak budynki biurowe, centra handlowe, domy towarowe, sklepy i inne budynki handlowo-usługowe o wartości początkowej przekraczającej 10 000 000 zł – podstawą opodatkowania ma być wartość środka trwałego a stawka wynosić ma 0,504% w skali roku, przy czym podatek płatny będzie miesięcznie w wysokości 0,042%. To rozwiązanie należy uznać za dyskusyjne, należy spodziewać się sprzeciwu sektora handlu wielkopowierzchniowego. W ocenie autora jest to kolejny podatek sektorowy dot. handlu. To rozwiązanie ma zastąpić nieudany proces implementacji tzw. podatku handlowego.

Wprowadzenie całkowicie nowego źródła przychodów, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawny, w postaci zysków kapitałowych obejmujących. Kategoria ta ma obejmować w szczególności dochody z udziału w zyskach osób prawnych, ze zbycia udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, aportów, zbycia wierzytelności i papierów wartościowych, jak również przychody z niektórych praw majątkowych. W ocenie autora doprowadzi to dalszego ograniczania możliwości pomniejszenia wysokość podatku poprzez choćby uniemożliwienie rozliczania strat powstających z działalności podstawowej.