Czy wystarczy podpis jednego członka zarządu na sprawozdaniu finansowym?

podpis jednego członka zarządu

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki prawa handlowego (i innych „jednostek”)? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

Powyższe oznacza, że sprawozdanie finansowe, w przypadku np. zarządu wieloosobowego spółki, podpisują wszyscy członkowie zarządu. Ma to znaczenie w kontekście art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, iż sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

O ile dla obywateli polskich posiadających nr PESEL założenie profilu zaufanego nie powinno stanowić problemu, o tyle w przypadku np. zarządu wieloosobowego, w skład którego wchodzą obcokrajowcy nieposiadający nr PESEL, uzyskanie tego numeru stanowi pewną barierę, a uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Podpis pod sprawozdaniem muszą zaś złożyć wszyscy członkowie organu.

Możliwe, iż powyższe utrudnienia zostaną usunięte. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, który zakłada zmianę brzmienia art. 52 ustawy o rachunkowości. Proponowane brzmienie ust. 2 zakłada, iż jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez wszystkich członków organu lub przez jedną osobę wchodzącą w skład organu (np. jeden członek zarządu). W tym ostatnim przypadku pozostałe osoby powinny złożyć jedynie oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Oświadczenia mogą zostać złożone w postaci elektronicznej i podpisane jak sprawozdanie lub w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, a odwzorowanej cyfrowo i poświadczonej następnie przez osobę podpisującą sprawozdanie finansowe.

Planowany kierunek zmiany należy ocenić pozytywnie.

Link do projektu ustawy znajduje się poniżej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12341608/12750561/12750562/dokument481516.pdf