Czy stać mnie na upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka może być rozwiązaniem dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia i nie są w stanie samodzielnie pokonać swoich długów. Osoby, które zaczynają się interesować upadłością, mogą trafić na informację, że upadłość jest „droga”. Pojawia się wówczas pytanie, czy konsumenta stać na upadłość? O tym w poniższym wpisie.

Czy upadłość jest „droga”?

Przekonanie o tym, że upadłość jest czymś „kosztownym”, może wynikać z zasłyszanych twierdzeń tego typu, wygłaszanych w odniesieniu do upadłości przedsiębiorców. W odniesieniu do postępowania upadłościowego prowadzonego wobec przedsiębiorców, dłużnik musi dysponować majątkiem niezbędnym na zaspokojenie co najmniej kosztów postępowania upadłościowego, które nie są niskie. Koszty zwykłego postępowania upadłościowego niedużego przedsiębiorcy wyniosą z pewnością kilkadziesiąt tysięcy złotych, a niewykluczone jest również ich ukształtowanie na poziomie kilkuset tysięcy złotych, jeżeli postępowanie będzie złożone i długotrwałe. Brak majątku dłużnika do pokrycia kosztów postępowania lub majątek wystarczający jedynie na zaspokojenie tych kosztów stanowią podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Czy konsument musi mieć majątek do ogłoszenia swojej upadłości?

Odpowiedź brzmi: nie. Konsument nie musi mieć żadnego majątku, aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i uzyskać oddłużenie. To oznacza, że uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 30,00 zł od wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej otwiera drogę do rozpoczęcia procedury, która może zakończyć się uwolnieniem od ciążących zobowiązań.

Nie oznacza to, że takie postępowanie nie wygeneruje żadnych kosztów, gdyż już chociażby wynagrodzenie syndyka stanowi element kosztów postępowania upadłościowego. W przypadku braku majątku niewypłacalnego konsumenta koszty postępowania jednak pokrywa Skarb Państwa.

Udział pełnomocnika konsumenta w sprawie a brak majątku konsumenta

Część niewypłacalnych konsumentów obawia się, że jeżeli w sprawie będzie ich reprezentował pełnomocnik, to Sąd uzna iż posiadają oni majątek i powinni partycypować w kosztach postępowania dotyczącego ich upadłości. Nie są to jednak obawy uzasadnione. Sądy nie są zainteresowane tym, aby obciążyć dodatkowo osobę będącą w trudnym położeniu kosztami postępowania. Nadto, jeżeli majątek niewypłacalnego konsumenta nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, wówczas Sąd nie ma możliwości obciążyć konsumenta obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania. Natomiast udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie dla Sądu oznacza sprawniejsze postępowanie, jeżeli wniosek i inne pisma w sprawie zostaną przygotowane prawidłowo, a to na sprawności postępowania wymiarowi sprawiedliwości zależy najbardziej.

Podsumowanie

Reasumując, brak jakiegokolwiek majątku niewypłacalnego konsumenta nie stoi na przeszkodzie, aby z powodzeniem wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.