Ustawa o ochronie danych osobowych określa m.in. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

W związku z istnieniem licznych  służb lub instytucji, które mogą kontrolować przedsiębiorcę szczególnej uwagi nabrał maksymalny czas postępowania kontrolnego dotyczącego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 89 ustawy o ochronie danych osobowych kontrolę prowadzi się nie dłużej niż 30 dni od dnia okazania kontrolowanemu lub innej osobie wskazanej w przepisach upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Do powyższego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli lub podpisanie i doręczenie protokołu przez kontrolowanego.  Tu należy wskazać, iż kontrolowany w terminie 7 dni od przedstawienia protokołu kontroli do podpisu podpisuje go albo składa pisemne zastrzeżenia co do jego treści.

Terminem zakończenia kontroli jest dzień podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego albo dzień dokonania wzmianki o odmowie podpisania protokołu.

W przypadku uznania, iż w toku postępowania kontrolnego nabrano podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dochodzi do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.