Co z licencją wspólnotową w przypadku przekształcenia biznesu?

Nowe zasady odpowiedzialności karnej organów spółek kapitałowych

Licencja transportowa to jeden z dokumentów, który jest niezbędny przy świadczeniu usług przewozowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami (licencja wspólnotowa).

ZASADĄ JEST, że licencji wspólnotowej nie można przekazywać osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na kogoś innego np. w drodze aportu do spółki.

Przeniesienie licencji jest możliwe w następujących sytuacjach:

  • połączenia, podziału lub przekształcenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
  • nabyciem przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 45b ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
  • sprzedażą przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję

W przypadku przekształcenia licencja na transport międzynarodowy nie przechodzi automatycznie na spółkę przekształconą. Konieczne jest jej przeniesienie w drodze decyzji administracyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Istotne jest to, że GITD ma obowiązek przenieść licencję pod warunkiem, że podmiot nadal spełnienia wymogi uzyskania licencji.

  • o przeniesieniu licencji wspólnotowej na przewóz rzeczy:

https://www.gov.pl/web/gitd/wniosek-lr5

  • o przeniesieniu licencji wspólnotowej na przewóz osób:

https://www.gov.pl/web/gitd/wniosek-lo5

Nie jest możliwe uzyskanie decyzji administracyjnej przenoszącej licencję wspólnotową w dniu przekształcenia gdyż do wniosku o przeniesienie licencji należy przedłożyć aktualny wypis z KRS Spółki Przekształconej. To wymusza zaprzestanie wykonywania usług transportowych do czasu uzyskania decyzji co może potrwać do kilku tygodni.

Uwaga ! po przekształceniu licencja wspólnotowa może być wydana maksymalnie na 10 lat.

Przedsiębiorcy, którzy przekształcają prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, powinni zwracać szczególną uwagę na termin ważności licencji transportowej po przeniesieniu. Teoretycznie przeniesiona licencja powinna zachować ten sam okres ważności, co pierwotny dokument. Praktyka pokazuje jednak co innego.

GITD stoi na stanowisku, że skoro przepisy unijne pozwalają na udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy udziela się na 10 lat to mimo, że spółka przekształcona z JDG ubiega się o przeniesienie licencji licencję należy wydać zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi tj. na 10 lat. Dotyczy to firm, które otrzymywały przed wejściem Polski do UE licencje nawet na 50 lat.

Co prawda Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku jaki zapadł 5 grudnia 2014 r. w sprawie VI SA/Wa 692/14 nie podzielił tego stanowiska GITD. Niestety Naczelny Sąd Administracyjny negatywnie odniósł się do stanowiska przekształconej sp. z o.o. i przyznał rację GITD
(wyrok z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. II GSK 1873/15).