Co dalej z pracą zdalną?

praca zdalna

                Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej już od kilku miesięcy pracuje nad projektem nowelizacji kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Początkowo, regulacje miały wejść w życie w pierwszym kwartale 2021 r. Tymczasem, 23 lipca 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy,
w którym przewidziano następujące zmiany:

 • miejsce pracy zdalnej musi być uzgodnione z pracodawcą – oznacza to, że każdorazowo pracodawca musi wiedzieć skąd pracownik pracuje i wyrazić na to zgodę,
 • pracownik oraz pracodawca w każdej chwili będą mieli prawo do przerwania pracy zdalnej i powrotu do pracy stacjonarnej (dotyczy pracowników, z którymi praca zdalna została uzgodniona w trakcie ich zatrudnienia),
 • praca zdalna ma być możliwa na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym z powodu siły wyższej zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe,
 • pracodawca będzie zobowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Na odmowę uwzględnienia wniosku pracodawca będzie miał 7 dni roboczych,
 • pracodawca będzie ustalał „procedury ochrony danych osobowych”,
 • pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika przeprowadzić kontrolę pracy zdalnej w zakresie BHP w miejscu jej wykonywania przez pracownika,
 • obowiązkiem pracodawcy ma być uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego uwarunkowań psychospołecznych pracy zdalnej,
 • miejsce świadczenia pracy zdalnej będzie wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą,
 • wnioski pracownika, które wymagają formy pisemnej, będą mogły być składane elektronicznie,
 • zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych objęto również ekwiwalent lub ryczałt wypłacany pracownikowi świadczącemu pracę w formie zdalnej,
 • nowa wersja projektu regulującego pracę zdalną nie zawiera precyzyjnych przepisów w zakresie zasad rozliczania kosztów związanych z wykonywaniem pracy, które ponoszą pracownicy. Zasady rozliczenia mają zawierać przepisy wewnątrzzakładowe.

Zgodnie z zapowiedziami, projekt ma zostać uchwalony w trzecim kwartale 2021 r.