Gwarancja wadialna jest jedną z form wniesienia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Treść gwarancji wadialnej musi odpowiadać wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych
i postanowieniom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Przepis ten ma bardzo istotne znaczenie, albowiem gwarancja wadialna jako jeden z nielicznych dokumentów nie podlega żadnych wyjaśnieniom, czy uzupełnieniom. Gwarancja musi być prawidłowa już w dacie składania ofert. Zgoda na uzupełnienie treści gwarancji wadialnej po terminie składania ofert skutkowałaby naruszeniem podstawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Przykład braku możliwości konwalidowania gwarancji wadialnej jest jednym z nielicznych, w których KIO wykazuje się dużą jednolitością. Sprawa związana z uzupełnieniem gwarancji była m.in. przedmiotem rozważań KIO w sprawie o sygn. akt  KIO 1046/17.

W rozpoznawanej sprawie Zamawiający, na skutek wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  przeprowadził ponowną czynność badania i oceny ofert, w wyniku której dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Pismem z dnia 24 kwietnia 2017 r. zamawiający zawiadomił wykonawców, iż jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta odwołującego. Jednocześnie zamawiający wezwał Odwołującego do ponownego wniesienia wadium
w postępowaniu, do dnia 28 kwietnia 2017 r. Odwołujący wniósł gwarancję we wskazanym terminie jednak w treści dokumentu gwarancji omyłkowo został określony termin jej ważności 6 czerwca 2017 r. zamiast 9 czerwca 2017 r. W związku z powyższym, jeszcze w dniu 28 kwietnia 2017 r. został przez bank wydany aneks do gwarancji bankowej. Odwołujący przesłał aneks mailem. Aneks w oryginale dotarł do zamawiającego w dniu 2 maja 2017 r. Dodatkowo, w dniu 9 maja 2017 r. gwarant złożył pisemne oświadczenie, że wystawiona przez niego gwarancja obejmuje nieprzerwanie okres od dnia 25 kwietnia 2017 r. do 16 czerwca 2017 r., co potwierdza treść gwarancji i treść aneksu.

W dniu 17 maja 2017 r. zamawiający odrzucił ofertę odwołującego wskazując, że wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, gdyż okres jej obowiązywania upływał w dniu 6 czerwca 2017 r., a termin związania ofertą upływał w dniu 9 czerwca 2017 r., zaś w terminie wyznaczonym przez zamawiającego do zamawiającego wpłynął jedynie skan aneksu nr 1, a oryginał wpłynął dopiero w dniu 2 maja 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła prawidłowość działań Zamawiającego zwracają uwagę, że fakt, że do zamawiającego dotarł oryginał aneksu po zakreślonym przez zamawiającego terminie, jak również fakt, że bank potwierdził wydłużony okres związania, nie ma wpływu na prawidłowość ustalenia zamawiającego, że gwarancja wadialna oryginalna złożona w zakreślonym przez zamawiającego terminie była nieprawidłowa.
W ocenie Izby art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy nie pozwala na konwalidowanie wniesionego dokumentu gwarancji wadialnej (wyrok KIO z dnia 6 czerwca 2017 r., KIO 1046/17).

Wyrok potwierdza zatem, że restrykcyjne wymagania w zakresie gwarancji wadialnej muszą być spełnione już w dacie składania ofert.